Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

 • Nettoomsättningen ökade till 1 830 mkr (1 714) varav hyresintäkter ökade till 1 571 mkr (1 481).
   
 • Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (2014-12-31, 93), inklusive projektfastigheter.
   
 • Driftöverskottet från fastighetsförvalt­ningen ökade till 1 084 mkr (1 020), vilket motsvarar en överskottsgrad om 69 procent (69). Ökningen i driftöverskottet är i huvudsak hänförlig till fastighetsförvärv och färdigställda projekt.
   
 • Resultat före värdeförändringar ökade till 718,1 mkr (652,4).
   
 • Orealiserade värdeförändringar fastigheter ökade till 1 400,1 mkr (426,1) främst på grund av marknadens lägre avkastningskrav och högre hyresnivåer till följd av omförhandlingar och nyuthyrningar. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till 39,3 mkr (–622,8) då marknadsräntorna ökat något på de löptider som derivat tecknats.
   
 • Periodens resultat uppgick till 1 683,6 mkr (370,3), vilket motsvarar 12,64 kr/aktie (2,81). Ökningen förklaras i huvudsak av ökade fastighetsvärden, orealiserade värdeförändringar på derivat samt ett ökat driftöverskott på grund av fastighetsförvärv och färdigställda projekt.
   
 • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 500 mkr (508).
   
 • Förvärv av fastigheter uppgick till 872 mkr (620).
   
 • Prognosen för 2015 uppgår till 930 mkr för resultat före värdeförändringar och skatt.

Delårsrapport januari-september 2015
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 151023 Delårsrapport jan-sep 2015