Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

  • Nettoomsättningen ökade till 580 mkr (562) varav hyresintäkter ökade till 515 mkr (495).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 93 procent (2014-12-31, 93), inklusive projektfastigheter.
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 344,2 mkr (328,6), vilket motsvarar en överskottsgrad om 67 procent (66). Ökningen i driftöverskottet är i huvudsak hänförlig till färdigställda projekt samt fastighetsförvärv.
  • Resultat före värdeförändringar ökade till 222,7 mkr (210,5).
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 366,4 mkr (0) på grund av lägre avkastningskrav. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -198,5 mkr (-190,6) då marknadsräntorna under perioden har fallit.
  • Periodens resultat uppgick till 305,7 mkr (16,9), vilket motsvarar 2,29 kr/aktie (0,13). Ökningen förklaras i huvudsak av ett ökat driftöverskott på grund av färdigställda projekt och fastighetsförvärv samt ökade fastighetsvärden med anledning av lägre avkastningskrav.
  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 149 mkr (185).
  • Prognosen för 2015 uppgår oförändrat till 920 mkr för resultat före värdeförändringar och skatt.

– Resultatet för det första kvartalet fortsätter att växa i linje med vår prognos. Driftöverskottet ökar med närmare fem procent på en marknad utan inflationstillväxt. Projektportföljen ökar i volym och uppgår till cirka tio miljarder men många projekt är i tidigt skede. Min bedömning är att vi kommer kunna starta nya projekt i slutet av 2015 och början av 2016. 

– Det är i dagsläget en gynnsam marknad för fastighetsbolag och vi är väl positionerade på de marknader där Storstockholm växer. Vår prognos för resultat före värdeförändringar och skatt ligger oförändrat kvar på 920 miljoner kronor, att jämföras med 844 miljoner kronor för 2014, säger Atrium Ljungbergs vd Ingalill Berglund.

Nacka, 2015-04-21
Atrium Ljungberg AB (publ

Delårsrapport januari-mars 2015
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 150421 Delårsrapport jan-mar 2015