Bokslutskommuniké 2015 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Bokslutskommuniké 2015

- 2015 var händelserikt och vi levererar ett rekordstarkt resultat. Vi har etablerat oss i Göteborg och finns nu i alla de fyra största städerna i Sverige. Vi har ytterligare koncentrerat beståndet till prioriterade delmarknader genom försäljning av fyra handelsfastigheter. Samtidigt har vi fortsatt med att skapa framtidens stadsdelar inom ramen för våra projekt och startat en långsiktig bostadssatsning. 2016 ökar vi takten på projektsidan vilket långsiktigt kommer ge oss nya kassaflöden, säger Annica Ånäs, tillförordnad vd, Atrium Ljungberg.

 • Nettoomsättningen ökade till 2 468 mkr (2 311) varav hyresintäkter ökade till 2 122 mkr
  (1 981).

 • Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (93), inklusive projektfastigheter.

 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 450 mkr (1 345), en ökning med 7,9 procent. Överskottsgraden uppgick till 68 procent (68). Ökningen i driftöverskottet är främst hänförlig till fastighetsförvärv och färdigställda projekt.

 • Resultat före värdeförändringar ökade till 945,4 mkr (843,5), en ökning med 12,1 procent.

 • Orealiserade värdeförändringar fastigheter ökade till 2 328,3 mkr (860,6) främst på grund av marknadens lägre avkastningskrav och högre hyresnivåer till följd av omförhandlingar och nyuthyrningar. Orealiserade värdeförändringar derivat ökade till 200,6 mkr (- 894,0) då marknadsräntorna har ökat under året, på de löptider som derivat har tecknats.

 • Årets resultat uppgick till 2 783,5 mkr (645,2), vilket motsvarar 20,89 kr/aktie (4,89). Ökningen förklaras i huvudsak av ökade fastighetsvärden, orealiserade värdeförändringar på derivat samt ett ökat driftöverskott på grund av fastighetsförvärv och färdigställda projekt.

 • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 768 mkr (707).
 • Förvärv av fastigheter uppgick till 872 mkr (1 673).

 • Försäljning av fastigheter uppgick till 1 291 mkr (94).

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,55 kr/aktie (3,30).
 • Prognosen för 2016 uppgår till 900 mkr för resultat före värdeförändring och skatt.

Bokslutskommuniké 2015
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 160219 Bokslutskommuniké 2015

Ladda ner bild