Bokslutskommuniké 2017 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Bokslutskommuniké 2017

- Vi levererar ett starkt resultat och överträffar samtliga våra finansiella mål. Jag är extra nöjd med att vi ökar driftöverskottet med hela 13 procent. Ökningen är delvis ett resultat av genomförda fastighetsförvärv men också av hårt och gediget arbete med den dagliga fastighetsförvaltningen, kommenterar Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

- Vi håller en hög investeringstakt och har kommit igång med flera nya byggprojekt under året. Vår starka finansiella ställning och stora projektportfölj ger goda förutsättningar för att fortsätta vår projektutveckling och nu arbetar vi hårt för att under 2018 kunna byggstarta de två spännande
projekten Life City i Hagastaden och Bas Barkarby i Järfälla,
avslutar Annica Ånäs.

 

 • Nettoomsättningen ökade till 2 563 mkr (2 299) varav hyresintäkter ökade till 2 389 mkr (2 150). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 4,4 procent.

 • Uthyrningsgraden uppgick till 95 procent (93), inklusive projektfastigheter.

 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 647 mkr (1 458), en ökning med 13,0 procent. Ökningen beror främst på effekten av förvärvade fastigheter samt på nyuthyrningar och omförhandlingar. Överskottsgraden ökade till 69 procent (68).

 • Resultat före värdeförändringar ökade till 1 180 mkr (965).

 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 1 817 mkr (2 772) och förklaras främst av ökade hyresnivåer men också av marknadens sänkta avkastningskrav. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till 121 mkr (-307) då marknadsräntorna under perioden har stigit på de löptider som derivat har tecknats.

 • Periodens resultat uppgick till 2 559 mkr (2 681), vilket motsvarar 19,21 kr/aktie (20,13).

 • Investeringar i egna fastigheter ökade till 1 593 mkr (1 002).

 • Förvärv av fastigheter ökade till 2 265 mkr (1 461).

 • Försäljning av fastigheter uppgick till 868 mkr (23).

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 kr/aktie (3,95).

 • Prognosen för 2018 uppgår till 1 200 mkr för resultat före värdeförändringar. Resultat efter skatt bedöms uppgå till 940 mkr, motsvarande 7,06 kr/aktie.

Nacka, 2018-02-16
Atrium Ljungberg AB (publ)

Bokslutskommuniké 2017
Pressmeddelande Atrium Ljungberg

Ladda ner bild