Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Jag är väldigt glad att Convendum väljer Glashuset. Konceptet är ett starkt komplement till vårt utbud av moderna kontorslösningar. Just nu sker det mycket i Slussenområdet och jag ser Convendums etablering som ett kvitto på platsens attraktivitet, kommenterar vd Annica Ånäs.

  • Nettoomsättningen ökade till 656 mkr (591) varav hyresintäkter ökade till 601 mkr (567). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 3,9 procent.

  • Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (94), inklusive projektfastigheter.

  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 409 mkr (384), en ökning med 6,4 procent. Ökningen beror främst på nyuthyrningar, omförhandlingar, lägre fastighetskostnader och effekten av förvärvade fastigheter. Överskottsgraden är oförändrad 68 procent (68).

  • Resultat före värdeförändringar ökade till 309 mkr (274).

  • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 499 mkr (444) och förklaras främst av marknadens sänkta avkastningskrav och ökade hyresnivåer. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till –2 mkr (35).

  • Periodens resultat uppgick till 618 mkr (622), vilket motsvarar 4,64 kr/aktie (4,67).

  • Investeringar i egna fastigheter ökade till 364 mkr (351).

  • Prognosen för 2018 uppgår till 1 200 mkr för resultat före värdeförändringar. Resultatet efter skatt bedöms uppgå till 1 315 mkr, motsvararande 9,87 kr/ aktie.Nacka, 2018-04-20
Atrium Ljungberg AB (publ)

Delårsrapport jan-mar 2018
Pressmeddelande Atrium Ljungberg