Delårsrapport januari - september 2021 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Delårsrapport januari - september 2021

– Ett stabilt kvartal med flera strategiskt viktiga etableringar som stärker våra platser, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.
 • Nettoomsättningen ökade till 2 389 mkr (2 166) varav hyresintäkter uppgick till 1 692 mkr
  (1 789).
   
 • Uthyrningsgraden uppgick till 91 procent (92), inklusive projektfastigheter.
   
 • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 12 mkr (-2) varav 1 mkr (17) avsåg projektfastigheter.
   
 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 1 153 mkr (1 205). Överskottsgraden uppgick till 68 procent (67).
   
 • Bruttoresultatet från projekt- och entreprenadverksamheten uppgick till 114 mkr (-13).
   
 • Resultat före värdeförändringar ökade till 945 mkr (842).
   
 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 1 592 mkr (-742).
  Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till 325 mkr (-285).
   
 • Periodens resultat uppgick till 2 318 mkr (177), vilket motsvarar 18,28 kr/aktie (1,37).
   
 • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 1 571 mkr (1 809).
   
 • Förvärv av fastigheter uppgick till 25 mkr (266).
   
 • Försäljning av fastigheter uppgick till 805 mkr (3 979).
   

Nacka, 2021-10-15
Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2021 kl. 07.30 CET.

Delårsrapport januari-september 2021
Pressmeddelande

Ladda ner bild