Bokslutskommuniké 2021 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Bokslutskommuniké 2021

– Det fjärde kvartalet var intensivt och jag är glad över den positiva avslutningen på året med en stark nettouthyrning och stort värdeskapande i projekten. Bolaget levererar ett resultat efter skatt om 3,8 miljarder kronor vilket är det bästa resultatet någonsin, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg. Vår målsättning är att investera 30 miljarder kronor i egna utvecklingsprojekt fram till 2030. Givet bedömd avkastning och projektvinst innebär det ett dubbelt så stort Atrium Ljungberg uttryckt i såväl fastighetsvärde som driftnetto, avslutar hon.

Nettoomsättningen uppgick till 3 084 mkr (2 839) varav hyresintäkter uppgick till 2 292 mkr (2 344).

Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 1 560 mkr (1 565).

Bruttoresultatet från projekt- och entreprenadverksamheten uppgick till 107 mkr (-13).

Tillfälliga coronarabatter uppgick netto till 10 mkr (43).

Resultat före värdeförändringar uppgick till 1 249 mkr (1 124) motsvarande 9,86 kr/aktie (8,68), en ökning med 14 procent.

Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 3 040 mkr (-119) varav projektvinster utgjorde 974 mkr (258).

Periodens resultat uppgick till 3 757 mkr (867), motsvarande 29,65 kr/aktie (6,69).

Nettouthyrningen för året uppgick till 40 mkr (-16) varav 20 mkr (27) avsåg projektfastigheter.

Investeringar i egna fastigheter uppgick till 2 279 mkr (2 513) medan förvärv och försäljning uppgick till 25 mkr (410) respektive 805 mkr (3 979).

Styrelsen föreslår en utdelning 5,20 kr/aktie (5,05).


Nacka, 2022-02-10
Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022 kl. 07.30 CET.

Bokslutskommuniké 2021
Pressmeddelande

Ladda ner bild