Bokslutskommuniké 2022 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Bokslutskommuniké 2022

Vi har arbetat hårt för att snabbt ställa om verksamheten, anpassat organisationen och rustat oss för några tuffa år framåt, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.
 • Hyresintäkterna uppgick till 2 550 mkr (2 292), varav ökningen i jämförbart bestånd var 4,4 % (2,5).
   
 • Driftöverskottet uppgick till 1 707 mkr (1 560), varav jämförbart bestånd ökade med 1,7 % (4,0). 
   
 • Projekt- och entreprenadomsättning uppgick till 585 mkr (792) och bruttoresultatet till 25 mkr (107).
   
 • Resultat före värdeförändringar uppgick till 1 178 mkr (1 249) motsvarande 9,34 kr/aktie (9,86).
   
 • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 2 671 mkr (3 040) varav projektvinster uppgick till 1 416 mkr (974).
   
 • Årets resultat uppgick till 4 288 mkr (3 757), motsvarande 33,97 kr/aktie (29,65).
   
 • Nettouthyrningen för året uppgick till 115 mkr (40), varav bolaget själv sagt upp -69 mkr (-31) inför kommande projekt.
   
 • Årets investering uppgick till 6 072 mkr (2 304) varav 3 724 mkr (25) förvärv.
   
 • Substansvärde kr/aktie uppgick till 270,60 motsvarande en ökning om 12 %, justerat för lämnad utdelning, jämfört med ingången av året.
   
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,30 kr/aktie (5,20), att utbetalas vid två tillfällen om vardera 2,65 kr/aktie.


Nacka, 2023-02-02
Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2023 kl. 07.30 CET.

Bokslutskommuniké 2022
Pressmeddelande Bokslutskommuniké 2022