Samarbetet med Stockholms konstnärliga högskola... - Atrium Ljungberg

Samarbetet med Stockholms konstnärliga högskola fortskrider

I mars 2021 tecknade Atrium Ljungberg ett avtal med Stockholms konstnärliga högskola, SKH, om en framtida flytt av högskolans samtliga verksamheter till Slakthusområdet. Arbetet har fortskridit och nu tas nästa steg i processen då Stockholms stad går ut med förslag på detaljplan för byggnaden och det omkringliggande området för granskning.

Stockholms konstnärliga högskola, SKH, är en statlig högskola som idag är lokaliserad på fem olika adresser på Östermalm. Högskolan omfattar en unik och mångfaldig utbildnings- och forskningsverksamhet inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Att samla verk­samheterna under ett gemensamt tak är betydelsefullt för att skapa en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö, där olika discipliner kan inspireras av varandra och utvecklas.

Atrium view 02.jpg

I mars 2022 vann arkitektbyrån 3XN arkitekttävlingen för gestaltningen av SKH:s nya byggnad. Byggnaden använder både material och färgsättning som anspelar på Slakthusområdets industriella historia, samtidigt som den även på fasaden återspeglar det lapptäcke av olika livfulla funktioner och scenutrymmen som pågår inne i byggnaden. Den kommer även i hög utsträckning använda återvunna material. Genom en volymanpassning gentemot omgivningen där olika delar har olika höjd, och med en rad publiktillvända lokaler i gatuplan, låter arkitekterna byggnaden samspela med byggnader och verksamheter runt omkring.

SKH:s verksamhet kommer att omfatta drygt 20 000 kvm LOA. Därtill skapas närmare 6 000 kvm LOA externa kontorslokaler högst upp i huset och en restaurang om drygt 300 kvm LOA i bottenvåningen. SKH:s lokaler inkluderar nästan 200 rum med allt från fullstora teatrar och cirkuslokaler med 12 meter i frihöjd till mindre klipprum och repetitionsrum för opera.

Plaza Sunny.jpg

Från och med den 25 oktober, och fram till 21 november, ligger detaljplaneförslaget ute på granskning. I samband med det ställs även förslaget ut i Tekniska nämndhuset på Kungsholmen och i Palmfeldt Center i Slakthusområdet. Detaljplanen förväntas antas under 2024 och vinna lagakraft under 2025. Byggstart planeras i slutet av 2025 med färdigställande 2029.

Atrium Ljungberg, fokuserar på utveckling av stora sam­manhängande områden och skapar attraktiva stadsmiljöer med ett rikt och blandat innehåll. Bolaget äger och utveck­lar ett flertal andra fastigheter i Slakthusområdet och har stor vana i att driva och förvalta liknande projekt.

Atrium view 01.jpg


Nacka, 2023-10-25
Atrium Ljungberg AB (publ)