LjungbergGruppen lämnar erbjudande om återköp a... - Atrium Ljungberg

LjungbergGruppen lämnar erbjudande om återköp av egna aktier

Styrelsen för LjungbergGruppen AB (publ) (”LjungbergGruppen”) har beslutat att återköpa högst fem procent av det totala antalet aktier i bolaget, motsvarande högst 772 059 aktier, genom att erbjuda aktieägarna i LjungbergGruppen att för varje tjugotal aktier (oavsett aktieslag) sälja en aktie av serie B till LjungbergGruppen för ett kontant belopp om 200 kronor. I förhållande till nuvarande börskurs på LjungbergGruppens B-aktie motsvarar erbjudandet en premie om ca 29 procent (45,50 kronor). Vid full anslutning till erbjudandet kommer ca 154,4 miljoner kronor att överföras till aktieägarna.

BAKGRUND OCH MOTIV Vid ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2004 erhöll styrelsen bemyndigande att besluta om förvärv av högst tio procent av bolagets egna aktier. Förvärv skall ske antingen på Stockholmsbörsen eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare. Återköp i förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare skall ske till lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs. Syftet med återköpet är att skapa en anpassning av bolagets kapitalstruktur genom överföring av kapital till bolagets aktieägare. I LjungergGruppen finns aktier av serie A, som vardera ger rätt till tio röster, och aktier av serie B, som vardera ger rätt till en röst. För att bibehålla fördelningen av antalet röster mellan respektive aktieslag har samtliga innehavare av aktier av serie A förbundit sig att omstämpla var tjugonde aktie av serie A till aktie av serie B, vilket sammantaget innebär att 100 000 A-aktier omvandlas till B-aktier. VILLKOR För varje aktie i LjungbergGruppen (oavsett aktieslag) erhålls en säljrätt. Tjugo säljrätter berättigar till försäljning av en aktie av serie B för ett kontant belopp om 200 kronor. Inget courtage utgår. Det erbjudna återköpsbeloppet per aktie innebär en premie om 45,50 kronor eller 29 procent beräknad på den genomsnittliga sista betalkursen på Stockholmsbörsens O-lista under perioden 21 februari – 4 mars 2005. FINANISELLA EFFEKTER LjungbergGruppens egna kapital per den 31 december 2004 uppgick till 940,2 miljoner kronor, motsvarande 60,9 kronor per aktie. Om återköp genom full anslutning till erbjudandet skulle ha skett per den 31 december 2004 skulle det egna kapitalet ha minskat med 154,4 miljoner kronor till 785,8 miljoner kronor, motsvarande 53,6 kronor per aktie (de återköpta aktierna exkluderade). De finansiella effekterna av återköpet, före och efter övergång till internationella redovisnings-standarder, IFRS, beskrivs i bilaga 1. TIDSPLAN Avstämningsdag: Avstämningsdag hos VPC AB för fastställande av vem som skall äga rätt att delta i återköpserbjudandet och erhålla säljrätter är den 14 mars 2005. LjungbergGruppens B-aktie handlas exklusive säljrätt från och med den 10 mars 2005. Prospekt: Prospekt med utförlig information om återköpserbjudandet och anmälningssedel beräknas vara aktieägarna tillhanda omkring den 17 mars 2005. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.ljungberggruppen.se. Anmälningsperiod för erbjudandet: Anmälan om försäljning av B-aktier i LjungbergGruppen i återköpserbjudandet skall göras under perioden 17 mars – 7 april 2005. Handel i säljrätter: Handel i säljrätter äger rum under perioden 17 mars – 4 april 2005. Courtagefri försäljning av säljrätter: Varje aktieägare erbjuds att sälja upp till 2 000 säljrätter courtagefritt under perioden 17 mars – 31 mars 2005. Courtagefri köp/försäljning av aktier: Varje aktieägare erbjuds att under perioden 17 mars – 7 april 2005 courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier av serie B som behövs för att uppnå jämna börsposter (100-tal aktier) i LjungergGruppen, dock högst 99 aktier. Tidpunkt för utbetalning: Betalning för aktier anmälda i återköpserbjudandet beräknas ske omkring den 21 april 2005. Betalning för säljrätter som sålts i det courtagefria förfarandet beräknas ske omkring den 21 april 2005. Beräknad likviddag för aktier som köpts eller sålts i det courtagefria erbjudandet avseende aktier är den 29 april 2005. Utdelning på aktier: Utdelning för räkenskapsåret 2004 på aktier som anmäls i återköpserbjudandet tillfaller aktieägaren och inte bolaget. Utdelning för räkenskapsåret 2004 på aktier som säljs i det courtagefria erbjudandet tillfaller säljaren. Aktier som köps i det courtagefria erbjudandet berättigar inte till utdelning för räkenskapsåret 2004. Övrigt: LjungbergGruppen innehar idag inga egna aktier. LjungbergGruppen har inte fått meddelande från någon aktieägare huruvida återköpserbjudandet avses att accepteras eller inte. LjungbergGruppen AB (publ) Styrelsen

wkr0010.pdf