LjungbergGruppen säljer fastighetsbestånd i... - Atrium Ljungberg

LjungbergGruppen säljer fastighetsbestånd i Södertälje

LjungbergGruppen har idag träffat avtal om försäljning av fastighetsbeståndet i Södertälje, omfattande bostadsfastigheter i Fornhöjden och Mariekälla på ca 33 000 m2 och kommersiella fastigheter i Weda på ca 36 000 m2. Försäljningen görs som en bolagsaffär med omgående tillträde. Köpare är det danska fastighetsbolaget Keops, som är noterat på den danska börsen.

LjungbergGruppens affärsidé är att äga, utveckla och förvalta fastigheter på expansiva delmarknader i Stockholmsregionen. Försäljningen sker som ett led i att ytterligare renodla verksamheten till Stockholm samt för att skapa utrymme för ytterligare expansion genom fortsatt utnyttjande av egna byggrätter och förvärv av utvecklingsfastigheter. Efter försäljningen kommer 98 % av LjungbergGruppens hyresintäkter vara hänförliga från fastigheter i de centrala delarna av Stockholmsregionen. De fastigheter som omfattas av försäljningen har värderats till 425 Mkr vilket överstiger värderingen per 2003-12-31 med 32 Mkr. Fastigheternas bokförda värde per 2004-12-31 uppgår till 300 Mkr. I och med försäljningen realiseras ett övervärde på 125 Mkr. Ny redovisningsstandard (IFRS) medför att övervärdet efter avdrag för skatt, 90 Mkr, kommer att föras till eget kapital i ingångsbalansen för 2005. Därutöver kommer årets resultat för 2005 att påverkas positivt med ca 50 Mkr med anledning av bolagsförsäljningen. LjungbergGruppens rådgivare vid transaktionen har varit Leimdörfer Fastighetsmarknad AB. För vidare information om Keops hänvisas till www.keops.dk LjungbergGruppen AB (publ)

wkr0001.pdf