Årsstämma i LjungbergGruppen AB den 4 april 2006 - Atrium Ljungberg

Årsstämma i LjungbergGruppen AB den 4 april 2006

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2005. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2005. Utdelningen fastställdes till 5,50 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 7 april 2006 och utdelningen beräknas utsändas av VPC den 12 april 2006. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Björkman, Ulf Holmlund, Birgitta Holmström och Dag Klackenberg. Åke Ljungberg har avböjt omval och avtackades efter mer än 20 års förtjänstfullt arbete i LjungbergGruppens styrelse . Johan Ljungberg och Peter Holmstedt invaldes som styrelseledamöter. Ola Holmström invaldes som styrelsesuppleant. Årsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av bolagets aktier. Förvärv ska ske på Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare i bolaget. Årsstämman beslöt genomföra föreslaget optionsprogram till anställd personal i LjungbergGruppen. Årsstämman beslöt ändra bolagsordningen enligt av styrelsen presenterat förslag. Ändringarna av bolagsordningen är främst föranledda av ikraftträdandet av den nya aktiebolagslagen. Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes Johan Björkman som styrelseordförande. Stockholm 2006-04-05 LjungbergGruppen AB (publ) Styrelsen

wkr0001.pdf