Extra bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ)... - Atrium Ljungberg

Extra bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) 2006-11-28

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om apportemission innebärande nyemission av 17 864 000 aktier av serie B mot vederlag av samtliga aktier i Atrium Fastigheter AB. Teckningsberättigade är Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening, Konsumentkooperationens pensionsstiftelse samt Konsument-kooperationens pensionskassa, försäkringsförening.

Med anledning av det föreslagna samgåendet mellan LjungbergGruppen och Atrium hade LjungbergGruppens nuvarande styrelseledamöter och suppleant ställt sina platser till förfogande. Det beslutades att välja Laszlo Kriss, Gunnar Andersson, Birgitta Holmström, Ulf Holmlund, Dag Klackenberg och Mats Israelsson till styrelseledamöter samt Sune Dahlqvist och Johan Ljungberg till styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare valdes Laszlo Kriss till styrelseordförande. De avgående styrelseledamöterna Johan Björkman och Peter Holmstedt samt styrelsesuppleanten Ola Holmström avtackades för förtjänstfullt arbete.

Vid efterföljande styrelsemöte antecknades att samtliga aktier hade tecknats i enlighet med bolagsstämmans beslut. I enlighet med begäran som mottagits av styrelsen av medlemmar från familjerna Ljungberg och Holmström beslutade styrelsen att registrera omvandling av 900 000 A-aktier till B-aktier. För att de nyemitterade aktierna skall kunna handlas på den Nordiska Börsen i Stockholm skall, då de nyemitterade aktierna utgör mer än tio procent av bolagets totala antal aktier, prospekt upprättas och registreras hos Finansinspektionen. Bolaget återkommer om tidplan för upprättande och registrering av prospekt.

Vid styrelsemötet fastställdes ledningsorganisationen för det sammanslagna bolaget. Ledningen utgörs av Anders Nylander VD, Staffan Linde Vice VD, Ingalill Berglund CFO, Micael Averborg Affärsområdeschef, Jens Halvarsson Affärsområdeschef, Kristina Johnson Affärsområdeschef, Carola Lavén Utvecklingschef och Magnus Alteskog Projektchef.


Stockholm 2006-11-29
LjungbergGruppen AB (publ)
Styrelsen

wkr0028.pdf