Kallelse till extra bolagsstämma i LjungbergGru... - Atrium Ljungberg

Kallelse till extra bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ)

Aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 november 2006 kl. 17.00, biograf Astoria salong 2, Marcusplatsen Sickla.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 22 november 2006,
dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 24 november 2006 under adress LjungbergGruppen AB, Box 6474, 113 82 Stockholm, via fax 08-610 19 01, per telefon 08-610 19 00 eller via e-post: info@ljungberggruppen.se.

Vid anmälan skall anges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefon¬nummer samt antal företrädda aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 22 november 2006.


ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS PÅ STÄMMAN

1.Val av ordförande vid stämman
2.Godkännande av dagordning
3.Upprättande och godkännande av röstlängd
4.Val av minst en justeringsman
5.Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6.Beslut om apportemission
7.Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8.Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9.Stämmans avslutande


FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om apportemission (punkt 6)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka aktiekapitalet med 178 640 000 kronor genom nyemis¬sion av 17 864 000 B-aktier. Teckningsberättigade är aktieägarna i Atrium Fastigheter AB. Teckning av aktier skall ske snarast, dock senast den 30 november 2006. Betalning för tecknade aktier skall ske genom att de teckningsberättigade i samband med teckning tillskjuter samtliga aktier i Atrium Fastigheter AB. Närmare information om samgåendet mellan LjungbergGruppen och Atrium Fastigheter framgår av bolagets pressmeddelande av den 17 oktober 2006 och en särskilt upprättad informationsbroschyr inför bolagsstämman. Informations¬broschyren kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.ljungberggruppen.se och kommer att skickas till bolagets aktieägare i god tid före bolagsstämman.

Val av styrelse m.m. (punkterna 7-8)
Med anledning av det föreslagna samgåendet mellan LjungbergGruppen och Atrium Fastigheter har LjungbergGruppens nuvarande styrelseledamöter och suppleanter ställt sina platser till förfogande. Aktieägare representerande 86 % av bolagets röster har lämnat följande förslag:

(i)Styrelsen skall för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av sex ordinarie ledamöter och två styrelsesuppleanter.

(ii)Styrelsen skall bestå av följande ordinarie ledamöter: Laszlo Kriss (nuvarande VD i Atrium Fastigheter), Gunnar Andersson (nuvarande styrelseledamot i Atrium Fastigheter), Birgitta Holmström (nuvarande styrelseledamot i Ljungberg¬Gruppen), Ulf Holmlund (nuvarande styrelseledamot i LjungbergGruppen), Dag Klackenberg (nuvarande styrelseledamot i Ljungberg¬Gruppen) och Mats Israelsson (nuvarande styrelseledamot i Atrium Fastigheter) samt följande styrelsesuppleanter: Sune Dahlqvist (nuvarande styrelseordförande i Atrium Fastigheter) och Johan Ljungberg (nuvarande styrelseledamot i LjungbergGruppen). Vidare föreslås att Laszlo Kriss skall utses till styrelseordförande.


ÖVRIGT

Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbeslut enligt punkten 6 ovan jämte handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen (2005:551) hålls tillgängliga hos bolaget på adress Hälsingegatan 47 i Stockholm och på bolagets hemsida www.ljungberggruppen.se. Aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten.

wkr0001.pdf
wkr0003.pdf
wkr0019.pdf