LjungbergGruppen och Atrium går samman och bild... - Atrium Ljungberg

LjungbergGruppen och Atrium går samman och bildar ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med tydligt fokus på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter

• LjungbergGruppen förvärvar samtliga aktier i Atrium för motsvarande ca 4,1 miljarder kronor (1) mot betalning i form av 17.864.000 nyemitterade aktier av serie B i LjungbergGruppen. • Genom samgåendet bildas ett av Sveriges största fastighetsbolag med tydligt fokus på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter. • Det nya bolaget kommer att ha ett fastighetsvärde på ca 15 miljarder kronor med hyresintäkter på ca 1,3 miljarder kronor. Därtill kommer det nya bolaget att ha en projektportfölj på ca 5 miljarder kronor. • Efter samgåendet kommer LjungbergGruppens nuvarande ägare att inneha 45,1 procent av kapitalet och 57,0 procent av rösterna. Atriums nuvarande aktieägare kommer att ha 54,9 procent av kapitalet och 43,0 procent av rösterna. (1)Antal nyemitterade B-aktier: 17.864.000, stängningskurs 16 oktober 2006: 230,50 kronor/aktie.

BAKGRUND OCH MOTIV TILL AFFÄREN
LjungbergGruppen AB (publ) och ägarna till Atrium Fastigheter AB har idag tecknat avtal om samgående mellan bolagen. Därmed bildas ett av Sveriges största fastighetsbolag, med tydligt fokus på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter.

– LjungbergGruppen och Atrium har var för sig visat att det skapas betydande värden om man både utvecklar och förvaltar fastigheter med ett långsiktigt, kundnära perspektiv. Sickla köpkvarter i Nacka och Glashuset på Stadsgården i Stockholm är bra exempel på detta. Denna gemensamma grundsyn är en stark plattform för att slå samman våra olika kompetenser. LjungbergGruppen har tydligt fokus på kontors- och handelsfastigheter i Stockholmsregionen, och Atrium på köpcentrum och handelsfastigheter i flera tillväxtcentra i Sverige. Tillsammans blir vi en av Sveriges ledande aktörer inom fastighetsutveckling med spetskompetens inom handel, säger LjungbergGruppens VD Anders Nylander och Atriums VD Laszlo Kriss i ett gemensamt uttalande.

– För LjungbergGruppens aktieägare är detta ett bra sätt att få utväxling på bolagets kompetens och erfarenhet inom projektutveckling. Vi får ett betydande bestånd av mycket attraktiva handelsfastigheter, som vi tillsammans i det nya bolaget kan utveckla till och långsiktigt förvalta som Sveriges främsta handelsplatser, säger Anders Nylander.

– Konsumentföreningen Stockholm var med och grundade Atrium år 1999. Sedan dess har substansvärdet ökat kraftigt. Sammanslagningen med LjungbergGruppen skapar utmärkta förutsättningar för ytterligare värdetillväxt. Projektportföljen om 5 miljarder kronor innebär en betydande potential. Vi har en långsiktig inställning till vår investering i det nya fastighetsbolaget, säger Sune Dahlqvist, ordförande i Konsumentföreningen Stockholm.


ATRIUM
Atrium Fastigheter AB bildades i januari 1999 genom att Fastighets AB Brogatan förvärvade Fastighets AB Stadsgården. Atrium är ett av de ledande bolagen inom handelsfastigheter i Sverige. I fastighetsbeståndet återfinns bland annat PUB och Adam och Eva fastigheten på Drottninggatan i Stockholm samt Farsta Centrum i Stockholm, Gränby Centrum i Uppsala och Mobilia Shopping Center i Malmö. Utöver ett stort antal handelsfastigheter äger Atrium flera större kontorsfastigheter i Stockholm, däribland Glashuset vid Stadsgården.

Som aktiv fastighetsägare med djup kunskap och lång tradition har Atrium framgångsrikt skapat långsiktiga relationer med hyresgäster och samarbetspartners.

Driftnettot för perioden 1 januari 2006 - 30 juni 2006 uppgick till 243,7 miljoner kronor. Vid periodens slut bestod Atriums fastighetsbestånd av 76 fastigheter med en sammanlagd uthyrbar area om ca 570.000 kvm.

Atrium ägs till 72,4 procent av Konsumentföreningen Stockholm, Sveriges största enskilda konsumentförening som bland annat är 20-procentig ägare i KF, till 19,2 procent av Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, som tryggar ålderspensionerna i anslutna företag, och till 8,5 procent av Konsumentkooperationens pensionskassa, som meddelar pensionsförsäkring åt anställda inom bland annat KF.

För ytterligare information, se www.atriumfastigheter.se.


LJUNGBERGGRUPPEN
LjungbergGruppen har sitt ursprung i den bygg- och fastighetsrörelse som byggmästare
Tage Ljungberg startade 1946 och är sedan 1994 börsnoterat. I fastighetsbeståndet återfinns bland annat Sickla köpkvarter i Nacka, Ärvinge i Kista och kontorsfastigheter i Vasastaden och på Kungsholmen i Stockholms innerstad.

LjungbergGruppens inriktning är att förvärva utvecklingsbara fastigheter och driva projekt från idéstadiet genom utveckling, byggnation och uthyrning till ett långsiktigt ägande. Fastighetsförvaltningen sker nära kund och marknad.

Driftnettot för perioden 1 januari 2006 - 30 juni 2006 uppgick till 162,4 miljoner kronor. Vid periodens slut bestod LjungbergGruppens fastighetsbestånd av 17 fastigheter med en sammanlagd uthyrbar area om ca 295.000 kvm.

För ytterligare information, se www.ljungberggruppen.se.


DET NYA BOLAGET
Det nya bolaget kommer att ha en betydande portfölj med kontors- och handelsfastigheter i Stockholmsregionen samt handelsfastigheter i bland annat Mälardalen, Uppsala och Skåne. Sammantaget omfattar portföljen fastigheter med hyresintäkter om 1.335 miljoner kronor och en total uthyrbar area om 865.000 kvm.

Det nya bolaget kommer att ha en projektportfölj på 5 miljarder kronor. Dessa projekt skall utvecklas under den kommande femårsperioden. Bland pågående projekt kan nämnas ombyggnaden av PUB på Drottninggatan i centrala Stockholm, vidareutvecklingen av Sickla-området och utbyggnaden av Gränby Centrum i Uppsala.

– Det nya bolaget får ett tydligt kundfokus och en stark marknadsposition inom såväl kontorsfastigheter i Stockholm som handelsfastigheter i tillväxtcentra. Dessutom har bolaget kunskap och finansiell styrka att genom betydande projekt växa och etablera nya mötesplatser för kontor och handel, säger Anders Nylander och Laszlo Kriss.

Till VD i det nya bolaget föreslås Anders Nylander (nuvarande VD i LjungbergGruppen) och till styrelseordförande föreslås Laszlo Kriss (nuvarande VD i Atrium).

Övriga föreslagna styrelseledamöter är Birgitta Holmström (ledamot i LjungbergGruppens nuvarande styrelse), Gunnar Andersson, (ledamot i Atriums nuvarande styrelse), Ulf Holmlund (ledamot i LjungbergGruppens nuvarande styrelse) samt två från bolaget och ägarna oberoende, ännu icke namngivna ordinarie ledamöter. Föreslagna styrelsesuppleanter är Sune Dahlqvist (ledamot i Atriums nuvarande styrelse) och Johan Ljungberg (ledamot i LjungbergGruppens nuvarande styrelse). Förslag till ny styrelse kommer att läggas fram på den extra bolagsstämma i LjungbergGruppen som kommer att hållas den 28 november 2006. Vid årsstämman 2007 kommer förslag om inrättande av en valberedning bestående av representanter för de fem största aktieägarna i det nya bolaget att framläggas.

Baserat på utfallet för första halvåret 2006 uppgår hyresintäkterna på årsbasis till 1.335 miljoner kronor och helårsresultatet efter finansnetto, exklusive värdeförändringar och reavinster, till 455 miljoner kronor. Baserat på proformabalansräkningen uppgår eget kapital för det nya bolaget till 6.807 miljoner kronor (2.324 miljoner kronor för LjungbergGruppen före förvärvet) vilket per aktie motsvarar 209 kronor varav 22 kronor är hänförligt till goodwill (158 kronor för LjungbergGruppen före förvärvet). Soliditeten uppgår till 41,7 procent (42,0 procent) och belåningsgraden till 47,6 procent (42,3 procent).

Proforma resultat- och balansräkning per 30 juni 2006 för det nya bolaget presenteras i Bilaga 1.


TRANSAKTIONEN
LjungbergGruppen förvärvar samtliga aktier i Atrium. Betalning sker genom en apportemission av 17.864.000 B-aktier i LjungbergGruppen till Atriums ägare. Konsumentföreningen Stockholm får en rösträttsandel på 31,1 procent av rösterna, vilket föranleder budplikt. Konsumentföreningen Stockholm har för avsikt att begära dispens från budplikten.

Utöver köpeskillingen i form av 17.864.000 B-aktier i LjungbergGruppen kommer Atriums ägare under första kvartalet 2007 att erhålla en utdelning från Atrium om 1,6 miljarder kronor.

Efter sammanslagningen kommer LjungbergGruppens nuvarande ägare att ha 45,1 procent av kapitalet och 57,0 procent av rösterna. För att uppnå detta har familjerna Ljungberg och Holmström förbundit sig att omvandla 900.000 A-aktier i LjungbergGruppen till B-aktier.

Transaktionen är villkorad av godkännande från den extra bolagsstämma i LjungbergGruppen som kommer att hållas den 28 november 2006. Aktieägare i LjungbergGruppen representerande 69 procent av kapitalet och 86 procent av rösterna har förbundit sig att stödja styrelsens förslag om nyemission av aktier.

Ägarstruktur i det nya bolaget presenteras i Bilaga 1.


ÖVRIGT
Inför den extra bolagsstämman i LjungbergGruppen kommer informationsmaterial som mer ingående beskriver transaktionen att hållas tillgänglig för aktieägarna.

Leimdörfer Kapitalmarknad AB har varit finansiell rådgivare till LjungbergGruppen i transaktionen.

wkr0011.pdf
wkr0003.pdf