Undantag från budplikt - Atrium Ljungberg

Undantag från budplikt

Aktiemarknadsnämnden har i uttalande 2006:49 medgivit Konsumentföreningen Stockholm undantag från budplikt vid deltagande i apportemission i LjungbergGruppen AB enligt pressmeddelande från LjungbergGruppen 2006-10-17. Undantaget förenas med det villkoret att Konsumentföreningen Stockholms röstandel i bolaget nedbringas till under 30 procent inom arton månader från dagen för registrering av apportemissionen. Om detta villkor inte är uppfyllt, utlöses budplikt vid artonmånadersfristens utgång.

Stockholm 2006-11-24
LjungbergGruppen AB (publ)

wkr0001.pdf