Årsstämma i LjungbergGruppen AB den 29 mars 2007 - Atrium Ljungberg

Årsstämma i LjungbergGruppen AB den 29 mars 2007

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2006.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2006.

Utdelningen fastställdes till 6,50 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 3 april 2007 och utdelningen beräknas utsändas av VPC den 10 april 2007.

Till styrelseledamöter omvaldes Laszlo Kriss, Gunnar Andersson, Ulf Holmlund, Birgitta Holmström, Mats Israelsson och Dag Klackenberg. Till styrelsesuppleanter omvaldes Sune Dahlqvist och Johan Ljungberg.

Ingemar Nilsson, Deloitte AB, avtackades efter många års förtjänstfullt arbete som bolagets ordinarie revisor. Årsstämman beslöt utse Deloitte AB till fortsatt revisor i bolaget.

Årsstämman beslöt inrätta en valberedning bestående av representanter för bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti 2007. Valberedningen kommer att presenteras senast sex månader före årsstämman 2008.

Årsstämman beslöt genomföra en aktiesplit, innebärande att en aktie i bolaget, oavsett aktieslag, delas i fyra aktier. Avstämningsdag för aktiespliten är den 19 april.

Årsstämman beslöt ändra bolagsordningen enligt av styrelsen presenterade förslag. Ändringarna av bolagsordningen är främst föranledda av beslutad aktiesplit.

Årsstämman beslöt genomföra föreslaget optionsprogram till anställd personal i LjungbergGruppen som ej omfattas av tidigare optionsprogram.

Årsstämman beslöt fastställa presenterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Stockholmsbörsen eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare.

Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes Laszlo Kriss som styrelseordförande.

Stockholm 2007-03-30
LjungbergGruppen AB (publ)
Styrelsen

wkr0001.pdf