Atrium – LjungbergGruppen gör storaffär i Uppsala - Atrium Ljungberg

Atrium – LjungbergGruppen gör storaffär i Uppsala

Atrium – LjungbergGruppen har träffat en överenskommelse med Uppsala kommun om förvärv av 10,5 ha mark belägen intill Gränby Centrum i ett av kommunens mest attraktiva områden. Marken är planlagd för handelsändamål och ligger intill nya E4:ans norra avfart till Uppsala vid Bärbyleden och Österleden. Fastighetsnämnden i Uppsala fattade det formella beslutet om försäljning vid dagens sammanträde.

För markområdet finns redan en gällande detaljplan och Atrium – LjungbergGruppen har därför för avsikt att påbörja uppförandet av Uppsalas nya volymhandelsområde redan i början av nästa år. Totalt planeras 40 000 – 50 000 kvm ny butiksyta inom området. Tillsammans med ett utbyggt Gränby Centrum samt övriga intilliggande handelsytor innebär det att här kommer att skapas Uppsalas största sammanhängande handelsområde med sammanlagt ca 100 000 kvm butiksyta. Atrium – LjungbergGruppen betalar 140 Mkr för markområdet som tillträds den 1 oktober 2007.

Vid dagens sammanträde i fastighetsnämnden beslutades också godkänna ett ramavtal som reglerar infrastruktursatsningar kring Gränby Centrum samt en fastighetsreglering som medför att Gränby Centrum tillförs ytterligare 2,5 ha mark. Genom denna affär möjliggörs den planerade utbyggnaden av Gränby Centrum som också beräknas kunna påbörjas under början av nästa år. Atrium – LjungbergGruppen betalar 27,5 Mkr för markområdet samt ytterligare 3,5 Mkr för vissa trafikanläggningar.

Genom dessa förvärv och övriga planerade byggnationer kan Atrium – LjungbergGruppen komma att investera 1,5 Mdkr i Uppsala den närmaste femårsperioden. Bolaget, som redan tidigare är den enskilt största handelsaktören på marknaden, kommer att skapa ett komplett handelskluster genom Forumgallerian, det nya modevaruhuset i det gamla Rådhuset vid Stora Torget (detaljplaneprocess pågår), regioncentrat Gränby Centrum och det nya volymhandelsområdet i anslutning till Gränby.

– Uppsala är ett prioriterat marknadsområde. Tillväxten och framtidstron i regionen gör att det är extra viktigt för oss att satsa och skapa starka handelsplatser här, säger Anders Nylander, vd för Atrium – LjungbergGruppen.


Stockholm 2007-06-18
LjungbergGruppen AB (publ)

wkr0001.pdf