Kallelse till extra bolagsstämma i LjungbergGru... - Atrium Ljungberg

Kallelse till extra bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ)

Aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 oktober 2007 kl. 9.00, Svensk Möbelcenter, Marcusplatsen 11, Sickla.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 11 oktober 2007,
dels anmäla deltagande i bolagsstämman hos bolaget senast fredagen den 12 oktober 2007 under adress LjungbergGruppen AB, Box 4808, 116 93 Stockholm, via fax 08-615 89 99, per telefon 08-615 89 00 eller via e-post: info@ljungberggruppen.se. Vid anmälan anges namn, person-nummer eller organisationsnummer och telefonnummer samt antal företrädda aktier. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adress Medborgarplatsen 3, 11 tr i Stockholm från och med den 19 september 2007 samt på bolagets hemsida www.ljungberggruppen.se

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 11 oktober 2007.

Ärenden som skall behandlas på stämman

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Aktieägare representerande en majoritet av bolagets aktier och röster har förklarat sig komma att föreslå Ulf Holmlund som ordförande vid stämman.
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av § 1 i bolagsordningen innebärande ändring av bolagets firma. Bestämmelsen enligt § 1 i bolagsordningen föreslås få följande lydelse:
Bolagets firma är Atrium Ljungberg AB. Bolaget är publikt (publ).
Aktieägare representerande en majoritet av bolagets aktier och röster har förklarat sig komma att biträda styrelsens förslag.

Övrigt

Per den 19 september 2007 fanns totalt 132 454 759 utestående aktier i bolaget, representerande totalt 168 454 759 röster, fördelat på 4 000 000 A-aktier representerande 40 000 000 röster och 128 454 759 B-aktier representerande 128 454 759 röster.

Stockholm 2007-09-19
LjungbergGruppen AB (publ)
Styrelsen

wkr0008.pdf
wkr0018.pdf