Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 3 april 2008 - Atrium Ljungberg

Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 3 april 2008

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2007.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2007.

Utdelningen fastställdes till 2,00 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 8 april 2008 och utdelningen beräknas utsändas av VPC den 11 april 2008.

Till styrelseledamöter omvaldes Laszlo Kriss, Gunnar Andersson, Ulf Holmlund, Birgitta Holmström, Mats Israelsson och Dag Klackenberg. Till styrelsesuppleanter omvaldes Sune Dahlqvist och Johan Ljungberg.

Årsstämman beslutade att valberedningen ska utgöras av representanter för bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti 2008. Valberedningen kommer att presenteras senast sex månader före årsstämman 2009.

Årsstämman beslöt att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 800 000 kr som fördelas enligt följande: 400 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr till styrelsens ledamöter och suppleanter vardera. Revisionsarvode beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes Laszlo Kriss som styrelseordförande.

Stockholm 2008-04-04
Atrium Ljungberg AB (publ)
Styrelsen

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl.13.00 den 4 april 2008.

wkr0003.pdf