Atrium Ljungberg säljer fastighet i Helsingborg... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg säljer fastighet i Helsingborg för 88 Mkr.

Atrium Ljungberg har idag träffat avtal om försäljning av affärshuset Söderpunkten i Helsingborg, fastigheten Holland 25. Köpare är Jefast AB.
Fastigheten omfattar totalt 11 000 kvm kommersiell yta varav cirka 8 000 kvm är butiksyta. Fastigheten omfattar även ett parkeringshus med 375 parkeringsplatser.

Försäljningen sker genom avyttring av aktier. Köpeskillingen baseras på ett fastighetsvärde uppgående till 88 Mkr, vilket motsvarar bokfört värde per 31/12.
Tillträde sker i mars 2008.

- Affären är ett led i att renodla vårt fastighetsbestånd ytterligare och koncentrera ägande och förvaltning till prioriterade delmarknader där vi kan vara en långsiktig och stark aktör och leda utvecklingen av handelsplatser, säger Carola Lavén, affärsutvecklingschef Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungberg har under det senaste året avyttrat flera mindre fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde av cirka 1,2 Mdkr och förvärvat fastigheter i Uppsala, Stockholm och Malmö till ett underliggande fastighetsvärde av totalt cirka 0,8 Mdkr. Inom den närmaste 5-års perioden planeras ytterligare investeringar på cirka 5 Mdkr i om- och tillbyggnader av det befintliga fastighetsbeståndet.
Stockholm 2008-01-29
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0003.pdf