Årsstämma i Atrium Ljungberg AB - Atrium Ljungberg

Årsstämma i Atrium Ljungberg AB

Vid Atrium Ljungbergs årsstämma den 8 april 2010 fastställdes årsredovisningen för 2009. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2009. Utdelningen fastställdes till 2,25 kr per aktie. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till den 13 april 2010 och utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB den 16 april 2010. Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och en styrelsesuppleant. Till styrelseledamöter omvaldes Laszlo Kriss, Anna Hallberg, Ulf Holmlund, Mats Israelsson, Dag Klackenberg och Johan Ljungberg. Till styrelsesuppleant omvaldes Sune Dahlqvist. Som styrelseordförande omvaldes Laszlo Kriss. Vidare beslutade stämman att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 600 000 kr som fördelas enligt följande: 400 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr till styrelsens ledamöter och suppleant vardera. Revisionsarvode beslutades utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman godkände styrelsens förslag att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2009 skall fortsätta att tillämpas. Årsstämman beslutade att valberedningen ska utgöras av representanter för bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti 2010. Valberedningen kommer att presenteras senast sex månader före årsstämman 2011. Årsstämman beslutade slutligen att ändra bolagsordningen, villkorat av att erforderliga ändringar i aktiebolagslagen träder i kraft, på så sätt att kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Hänvisning till fullständig kallelse ska annonseras i Dagens Nyheter. Vidare beslutades att § 9 andra stycket i bolagsordningen om tid för kallelse till bolagsstämma, ska utgå vilket innebär att aktiebolagslagens (2005:551) regler om tid för kallelse ska gälla. Stockholm 2010-04-12 Atrium Ljungberg AB (publ) Styrelsen

wkr0011.pdf