Fastighetstransaktion prövas av Förvaltningsrätten - Atrium Ljungberg

Fastighetstransaktion prövas av Förvaltningsrätten

Ett av Atrium Ljungberg-koncernens bolag har erhållit en framställan om att Förvaltningsrätten ska pröva om skatteflyktslagen är tillämplig på en fastighetstransaktion via kommanditbolag som genomfördes 2004. Skatteverket hänvisar till två avgöranden i regeringsrätten från 29 maj 2009 och menar att formuleringarna i de två ärendena, där skatteflyktslagen ansågs tillämplig, gör att skatteflyktslagen även kan bli tillämplig på Atrium Ljungberg-bolagets transaktion.

Skatteverket vill upptaxera bolaget med 327,8 mkr innebärande ett skattekrav om 91,8 mkr exklusive ränta. Något krav på skattetillägg har inte framställts.

Atrium Ljungbergs uppfattning är att bolaget följt de lagar och den praxis som fanns vid tidpunkten för transaktionen. Det är vidare bolagets uppfattning att skatteflyktslagen inte är tillämpbar. 

Bolaget kommer inte under nuvarande omständigheter att reservera beloppet i bolagets räkenskaper utan betraktar det tillsvidare som en eventualförpliktelse.

Atrium Ljungberg har gjort en analys av koncernens fastighetstransaktioner från åren 2004 och framåt. Någon annan liknande transaktion har inte identifierats.

Stockholm 2010-07-16
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0005.pdf