Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 7 april 2011 - Atrium Ljungberg

Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 7 april 2011

 

Vid Atrium Ljungbergs årsstämma den 7 april 2011 fastställdes årsredovisningen för 2010.
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2010.

Utdelningen fastställdes till 2,40 kr per aktie. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till den 12 april 2011 och utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB den 15 april 2011.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Dag Klackenberg, Anna Hallberg, Ulf Holmlund och Johan Ljungberg samt nyvaldes Sune Dahlqvist (tidigare styrelsesuppleant), Anders Nylander och Thomas Evers. Som styrelseordförande nyvaldes Dag Klackenberg.

Till revisor i bolaget, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2015, utsågs Ernst & Young AB. Som huvudansvarig revisor har Ernst & Young utsett Jonas Svensson tillsammans med Ingemar Rindstig.

Vidare beslutade stämman att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 600 000 kr som fördelas enligt följande: 400 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr till styrelsens ledamöter och suppleant vardera. Revisionsarvode beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2010 skall fortsätta att tillämpas.

Årsstämman beslutade att valberedningen inför 2012 års årsstämma ska utgöras av representanter för bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti 2011. Valberedningen kommer att presenteras senast sex månader före årsstämman 2012.

Årsstämman beslutade om följande ändringar av bolagsordningen:
- Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Nacka kommun.
- Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter.
- Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.
- Bolagsstämman kan hållas i Stockholms eller Nacka kommun.

Stockholm 2011-04-08
Atrium Ljungberg AB (publ)
Styrelsen

wkr0001.pdf