Pressmeddelande från Atrium Ljungbergs... - Atrium Ljungberg

Pressmeddelande från Atrium Ljungbergs valberedning

 

Inför Atrium Ljungberg AB:s årsstämma den 7 april 2011 har Atrium Ljungbergs valberedning beslutat föreslå att årsstämman till ordinarie styrelseledamöter beslutar om omval av Laszlo Kriss, Anna Hallberg, Ulf Holmlund, Dag Klackenberg och Johan Ljungberg samt nyval av Sune Dahlqvist och Anders Nylander. Sune Dahlqvist har under innevarande mandatperiod varit styrelsesuppleant i bolaget och Anders Nylander är avgående VD. Den nuvarande styrelseledamoten Mats Israelsson har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Dag Klackenberg utses till ny styrelseordförande. Vidare föreslås att Ernst & Young AB utses till revisor i bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2015. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget för avsikt att utse auktoriserade revisorn Jonas Svensson att tillsammans med auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig underteckna revisionsberättelsen.

Arvode till styrelsen föreslås utgå oförändrat med 1 600 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

I samband med bolagets delårsrapport för perioden januari-september 2010 meddelades att följande personer hade utsetts till ledamöter i valberedningen: Gunilla Fjelde (tillika valberedningens ordförande) representerande familjen Holmström, Bo Jansson representerande Skandia Liv, Eva Gottfridsdotter-Nilsson representerande Länsförsäkringar, Johan Ljungberg representerande familjen Ljungberg och Lago Wernstedt representerande Konsumentföreningen Stockholm.

Valberedningen meddelar idag att ledamöterna Bo Jansson och Eva Gottfridsdotter-Nilsson på egen begäran avgått ur valberedningen. Skandia och Länsförsäkringars motivering till att man lämnar valberedningen är att man inte kunnat påverka huvudägarnas förslag till ny styrelse. Aktieägarna Skandia Liv och Länsförsäkringar har meddelat valberedningen att de inte kommer att utse ersättare för de avgångna ledamöterna.

Beslutet att framlägga ovanstående förslag till årsstämman har fattats enhälligt av de kvarvarande ledamöterna i valberedningen, dvs. Gunilla Fjelde, Johan Ljungberg och Lago Wernstedt, som tillsammans representerar aktieägare i bolaget som innehar cirka 80 procent av rösterna.


Stockholm 2011-01-21
Valberedningen i Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0005.pdf