Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 10 april 2013 - Atrium Ljungberg

Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 10 april 2013

Vid Atrium Ljungbergs årsstämma den 10 april 2013 fastställdes årsredovisningen för 2012.
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2012.

Utdelningen fastställdes till 2,85 kr per aktie. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till den 15 april 2013 och utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB den 18 april 2013.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Dag Klackenberg, Sune Dahlqvist, Thomas Evers, Anna Hallberg, Johan Ljungberg och Anders Nylander. Till styrelseordförande omvaldes Dag Klackenberg.

Vidare beslutade stämman att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 400 000 kr som fördelas enligt följande: 400 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr till styrelsens ledamöter vardera. Revisionsarvode beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att valberedningen inför 2014 års årsstämma ska utgöras av representanter för bolagets fem största aktieägare per den 30 april 2013. Valberedningen kommer att tillkännages senast den 14 juni 2013.

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma överlåta bolagets egna B-aktier under vissa angivna förutsättningar.


Nacka 2013-04-11
Atrium Ljungberg AB (publ)
Styrelsen

Pressmeddelande Atrium Ljungberg 130411