Slussens detaljplan fastställd - Atrium Ljungberg

Slussens detaljplan fastställd

Detaljplanen för Nya Slussen fastställdes idag av Mark- och miljööverdomstolen. Domen kommer inte gå att överklaga.

- Dagens domslut innebär att moderniseringen av Slussen har kommit närmare en lösning, vilket är glädjande. Vårt fokus som fastighetsägare har hela tiden varit att tillvarata bolagets intressen och se till våra fastigheter och hyresgästers bästa. Nu kommer vi aktivt bidra i processen med att göra Slussen till en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser, kommenterar Micael Averborg, affärsområdeschef på Atrium Ljungberg.

Överenskommelsen mellan Atrium Ljungberg och Stockholms stad innebär att Atrium Ljungberg får en markanvisning med option att förvärva byggrätter på Stadsgårdsleden, framför Glashuset, till ett marknadsmässigt pris om 17 500 kr/kvm samt att tomträttsavgälden för Glashuset justeras ned under åtta år, vilken motsvarar den period under vilken Slussen ska byggas om. Markanvisningen ger Atrium Ljungberg ensamrätt att förhandla med staden under två år.

- Vi har blivit kompenserade på ett skäligt sätt. Markanvisningen innebär att vi kan förhandla om att köpa marken och får en frihetsgrad att dela upp byggnaden framför Glashuset i flera huskroppar till skillnad från hur byggrätten är ritad i detaljplanen. Det är en viktig gestaltningsmässig åtgärd som också minskar påverkan på Glashuset. Tillsammans med staden kan vi nu diskutera utformningen av de nya byggnaderna, avslutar Micael Averborg.


Nacka, 2013-09-27
Atrium Ljungberg AB (publ)

Bakgrund
Slussen är efter 75 år utsliten och behöver rivas och byggas upp från grunden. Samtidigt behöver området anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare. Nya Slussen ökar även möjligheten att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön och därmed minskas risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen. Det säkrar dricksvattnet för två miljoner människor.

Den 12 december 2012 beslutade Mark- och miljödomstolen att upphäva detaljplanen för Slussen. 156 av 157 överklaganden avvisades eller avslogs, men domstolen gav Atrium Ljungberg, som var en av de sakägare som överklagade, rätt i yrkandet att detaljplanen skulle upphävas. Orsaken till Atrium Ljungbergs överklagande var detaljplanens förslag till nybyggnation framför det så kallade Glashuset, eftersom det skulle minska tomträttens värde.

Den 21 mars 2013, lämnade Stockholms stad in sitt överklagande till Mark- och miljööverdomstolen. Samtidigt, efter dialoger och en överenskommelse mellan Atrium Ljungberg och Stockholms stad, lämnade Atrium Ljungberg in ett medgivande av att detaljplanen fastställs. Dialogen mellan parterna handlade främst om hur det framtida Slussen skulle kunna utformas för att tillgodose behovet av en behövlig upprustning och modernisering av området och samtidigt bevara platsens kulturhistoriska värde och Glashusets arkitektoniska och funktionella värde. I dialogen var Atrium Ljungberg angelägna om att värna om Glashusets hyresgästers situation. Överenskommelsen mellan Atrium Ljungberg och Stockholms stad innebär att Atrium Ljungberg får en markanvisning med möjlighet att förvärva byggrätt till ett marknadsmässigt pris för de planerade byggnaderna på Stadsgårdsleden, framför fastigheten Glashuset, samt att tomträttsavgälden för Glashuset justeras under åtta år. Markanvisningen ger Atrium Ljungberg ensamrätt att förhandla med staden under två år.

Den 27 september 2013 fastställdes detaljplanen i Mark- och miljööverdomstolen. Domen kan inte överklagas till Högsta Domstolen.

Pressmeddelande Atrium Ljungberg 130927