Stockholms stad och Atrium Ljungberg överens om... - Atrium Ljungberg

Stockholms stad och Atrium Ljungberg överens om Slussen

Idag fattade kommunstyrelsen formellt beslut om att överklaga den upphävda detaljplanen för ombyggnaden av Slussen. I morgon lämnas överklagandet in till Mark- och miljööverdomstolen. Samtidigt kommer Atrium Ljungberg att lämna in ett medgivande att stadens förslag till ny detaljplan fastställs.

Parterna har under den gångna veckan enats om att Atrium Ljungberg får en markanvisning för de planerade byggnaderna på Stadsgårdsleden, framför fastigheten Glashuset och att tomträttsavgälden för Glashuset justeras under åtta år. Markanvisningen ger Atrium Ljungberg ensamrätt att förhandla med staden under två år.

- Vi tycker att det är mycket positivt att Slussen kommer att rustas upp och moderniseras. Med lösningen kompenseras vi på ett skäligt sätt för den värdeminskning som de nya byggnaderna innebär för Glashuset. Vi kommer också att få möjlighet att påverka utformningen av de nya fastigheterna så att en del av kopplingen ut mot vattnet kan bibehållas, säger Micael Averborg, affärsområdeschef Kontor på Atrium Ljungberg.

- Vi är nöjda, säger Krister Schultz, Exploateringskontorets direktör vid Stockholms stad. Det är en bra lösning för staden och det innebär att vi har en seriös och långsiktig fastighetsägare att diskutera med i planeringen av hur vi gör Slussen till en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser och till en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik. Nu har vi att invänta mark- och miljööverdomstolens beslut angående prövningstillstånd.

Nacka, 2013-03-20
Atrium Ljungberg AB (publ)

Frågor besvaras av:
Atrium Ljungberg, Micael Averborg, tel. 0730-26 19 07
Stockholms stad, Krister Schultz, tel. 076-122 71 00

Bakgrund
Slussen är efter 75 år utsliten och behöver rivas och byggas upp från grunden. Samtidigt anpassas området för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare. Nya Slussen ökar även möjligheten att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön och därmed minskas risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen. Det säkrar dricksvattnet för två miljoner människor.

Den 12 december 2012 beslutade Mark- och miljödomstolen att upphäva detaljplanen för Slussen. 156 av 157 överklaganden avvisades eller avslogs, men domstolen gav Atrium Ljungberg, som var en av de sakägare som överklagade, rätt i yrkandet att detaljplanen skulle upphävas. Orsaken var detaljplanens förslag till nybyggnation framför det så kallade Glashuset, eftersom det skulle minska tomträttens värde.

I morgon, den 21 mars 2013, lämnar Stockholms stad in sitt överklagande till Mark- och miljööverdomstolen. Samtidigt kommer Atrium Ljungberg att lämna in ett medgivande av att detaljplanen fastställs.

Mark- och miljööverdomstolen har nu att fatta beslut om prövningstillstånd ska meddelas eller ej, och, om sådant tillstånd meddelas, pröva frågan om detaljplanen ska fastställas eller inte. Om prövningstillstånd meddelas, väntas beslut om detaljplanen under året.

Pressmeddelande Atrium Ljungberg 130320