Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 april 2014 kl. 17.00, Filmstaden Sickla SF Bio, Marcusplatsen 19 i Sickla.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 1 april 2014,
dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 2 april 2014 under adress Atrium Ljungberg AB, Box 4200, 131 04 Nacka, via fax 08-615 89 99, per telefon 08-615 89 00, via bolagets webbplats www.atriumljungberg.se eller via e-post: info@atriumljungberg.se.

Vid anmälan anges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer samt antal företrädda aktier. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.atriumljungberg.se samt kan beställas på ovan nämnda telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 1 april 2014.

Ärenden som skall behandlas på stämman:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Godkännande av dagordning
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter
13. Beslut om utseende av valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
16. Stämmans avslutande


Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen, bestående av Gunilla Fjelde (tillika valberedningens ordförande), representerande familjen Holmström, Lars Ericson, representerande Konsumentföreningen Stockholm, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning, Johan Ljungberg, representerande familjen Ljungberg och Pirta Wentzel, representerande Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, föreslår att Dag Klackenberg väljs som ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)
Styrelsen föreslår att 3,05 kronor per aktie lämnas som ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2013. Som avstämningsdag för utdelning föreslås torsdagen den 10 april 2014. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg tisdagen den 15 april 2014.

Val av styrelseledamöter, arvoden m.m. (punkterna 10-12)
Valberedningen har framlagt följande förslag:
- att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter,
- ett styrelsearvode om 1 600 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 400 000 kronor till styrelsens ordförande samt 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter,
- att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning,
- till ordinarie styrelseledamöter omval av Dag Klackenberg (tillika omval som styrelse-ordförande), Sune Dahlqvist, Thomas Evers, Anna Hallberg och Johan Ljungberg samt nyval av Erik Langby och Simon de Château. Anders Nylander har avböjt omval.

Ernst & Young AB utsågs vid årsstämman 2011 till revisor i bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2015.

Beslut om utseende av valberedning (punkt 13)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2015 års årsstämma skall utses enligt följande:

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fem röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Avstämningstidpunkt för ägande är den 30 april 2014. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den därefter röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren osv. De utsedda ledamöterna skall utgöra valberedning. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall tillkännages så snart valberedningen utsetts, dock senast den 13 juni 2014. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Såvida inte ägarförhållandena i bolaget ändras väsentligt kommer familjen Ljungberg, familjen Holmström och Konsumentföreningen Stockholm att vardera utse en ledamot i valberedningen. Vidare kommer de två därefter röstmässigt största aktieägarna i bolaget beredas möjlighet att utse var sin ledamot i valberedningen.

Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, skall den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen. På begäran av valberedningen skall bolaget tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:
Löner och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen ska vara marknadsanpassade och konkurrenskraftiga, men inte löneledande i förhållande till jämförbara företag.

Riktlinjerna skall gälla för bolagsledningen som utgörs av vd samt sju affärsområdes-chefer. Vd:s ersättning föreslås av ordföranden och beslutas av styrelsen. Övriga ersättningar till bolagsledningen föreslås av vd och godkänns av styrelsen. Ersättning till bolagsledningen inklusive vd utgörs av fast grundlön. Ingen rörlig lön eller prestations-relaterad ersättning utgår. Vd:s pensionsålder är 62 år. Pensionsåldern för övriga personer i bolagsledningen är 65 år. Pensionsåtagandena är premiebaserade och innebär att bolaget inte har något ytterligare åtagande efter erläggande av de årliga premierna.

Vid uppsägning från bolagets sida har vd 12 månaders uppsägningstid. Övriga i bolagsledningen har upp till 6 månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från bolagets sida har vd rätt till avgångsvederlag uppgående till 12 månaders avgångsvederlag. Några övriga avgångsvederlag förekommer inte. För bolagsledningen tillämpas i övriga och i tillämpliga delar de villkor som bolaget tillämpar för övriga anställda i koncernen, antingen enligt kollektivavtal eller enligt ensidiga utfästelser från bolagets sida till de anställda. Riktlinjerna enligt ovan får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta högst samtliga egna B-aktier som bolaget vid varje tidpunkt innehar (i) på en reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade eller (ii) på annat sätt än genom överlåtelse på en reglerad marknad, varvid styrelsen skall kunna besluta om överlåtelse av aktier mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom betalning med apportegendom i samband med förvärv av företag, verksamhet eller fastigheter. Överlåtelse av aktier på en reglerad marknad får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier på annat sätt än genom överlåtelse på en reglerad marknad och där överlåtelse sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom betalning med apportegendom får lägst ske till ett pris som baseras på gällande börskurs vid överlåtelsetillfället.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt ha möjlighet att finansiera framtida förvärv. Skälet till att styrelsen, i samband med överlåtelse av aktier på annat sätt än genom överlåtelse på en reglerad marknad, skall kunna besluta om överlåtelse av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget därigenom kan avyttra aktier på ett mer tidseffektivt sätt för det fall likviditeten i bolagets aktie på den reglerade marknaden vid överlåtelsetillfället är begränsad.

Beslutet att bemyndiga styrelsen att överlåta egna aktier enligt ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 samt styrelsens yttrande med anledning av ovanstående förslag om vinstdisposition kommer från och med den 17 mars 2014 att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Sickla Industriväg 19 i Nacka samt på bolagets webbplats www.atriumljungberg.se. Årsredovisningen kommer även att distribueras till de aktieägare som så begärt inför årsstämman samt kan beställas via fax 08-615 89 99, per telefon 08-615 89 00 eller via e-post: info@atriumljungberg.se. Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Per den 5 mars 2014 fanns totalt 133 220 736 aktier i bolaget, representerande totalt 169 220 736 röster, fördelat på 4 000 000 A-aktier och 129 220 736 B-aktier. Bolaget innehar för närvarande 3 063 748 egna B-aktier, motsvarande 3 063 748 röster, som inte får företrädas vid stämman.
 

Nacka, 2014-03-04
Atrium Ljungberg AB (publ)
Styrelsen

Pressmeddelande 140304