Malmös nya förskola – på Mobilias tak - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Malmös nya förskola – på Mobilias tak

Atrium Ljungberg har tillsammans med Malmös Stad funnit en lösning för Malmös nya kommunala takförskola. Etableringen av förskolan kan ses som ett ytterligare steg att integrera Mobilia i staden och skapa ett naturligt, levande stadskvarter med handel, bostäder, restauranger och service. Beslut om förskolan togs i mars 2015 och nu, ett år senare är det dags för de första inskolningarna. 

Spinneriets Förskola är Atrium Ljungbergs första projekt med förskola på taket till en handels-plats och ett bra exempel på hur stadskvarter kan förtätas. Lösningen skapar mervärde och en spännande miljö på en i vanliga fall relativt oattraktiv och dåligt utnyttjad takyta, säger Peter Svanberg, affärsutvecklare Atrium Ljungberg.

Förskolan Spinneriet ligger i helt ombyggda lokaler på andra våningen i Mobiliakvarteret. Utifrån lokalernas och byggnadernas yttre förutsättningar, verksamhetens behov och krav har Atrium Ljungberg tillsammans med Malmö Stad skapat en unik miljö för barnen och personalen att vistas i. Med anledning av den stora svårigheten att hitta lämplig mark och förskolelokaler i de centrala delarna av Malmö ser förskolförvaltningen takförskolor som en möjlighet helt i linje med Malmös översiktsplanering kring en tät, grön och funktionsblandad stad. Lisa Olsson är chef för lokalplanering vid förskolförvaltningen:
Ja, det här är ett riktigt spännande projekt och många kommuner bland annat från Göteborgs- och Stockholmsområdet har visat intresse för förskolan. Precis som när vi projekterar förskole-miljöer i marknivå har taklösningen speciella förutsättningar. Grundprincipen som vi arbetar efter är att samtliga verksamheter och därmed alla förskolebarn ska ha tillgång till likvärdig kvalitet i sin utemiljö och Spinneriets förskola är ett bra exempel på hur man kan lyckas väl med detta.

På taket har en 2 000 kvadratmeter stor grön gård anlagts, fördelat på två etage med olika upplevelseplatser. Att gården ligger på ett tak är inget som oroar förskolechefen Anne Tomelius:
Nej jag tycker tvärtom det känns fantastiskt kreativt och tryggt. Vi har spännande lokaler och det här är dessutom vår egen utemiljö, det är bara förskolan som har tillgång till den och det är lätt att få en bra överblick över barnen.

Anne Tomelius berättar också att responsen från föräldrarna till inskolade barn är positiv. En förskola i samma kvarter som ett köpcentrum förenklar vardagen. Tillgängligheten och kommunikationerna är goda, det är enkelt att parkera och uträtta ärenden i samband med hämtning – eller lämning.

Förskolans namn knyter an till kvarterets historik med textilfabrik på 1890-talet fram till 1966 och de fyra avdelningarna, varav en är för finsktalande barn, har fått namn som Lankarulla (trådrulle på finska), Provdockan, Nåldynan och Fingerborgen och kommer att erbjuda plats åt totalt 72 barn i åldern 0-6 år. 

Utemiljöns utformning
Mycket arbete har lagts på takgårdens utformning. Det har krävts fler element än när det byggs direkt på marken för att konstruera en kreativ lekmiljö. Träd och buskar har valts för att förstärka gårdens olika delar och skapa variation. Just nu saknas grönskan, men så snart våren är här kommer gården att förvandlas till en grönskande, spännande och pedagogisk miljö. I buskagen kan barnen gömma sig och skapa små stigar. En äng anläggs där barnen kan upptäcka bin och humlor. Längs med norrväggen finns bänkar och odlingslådor med klätterväxter och bärbuskar. Här kan barnen själva så och skörda. I lekskogen bildar trästolpar en skog med hjälp av klättrande växter. Linor och nät fungerar som avskärmning och klätterstöd. Här kan barnen krypa, klättra, gömma sig, men också hitta skugga. På den övre gården skapas en grönskande vägg med klätterväxter. Här finns plats för kojor, bollek, balansnät, cykling, spring och lek.

Förskolans interiör
Förskolans 900 kvadratmeter rymmer allrum, aktivitetsrum, ateljé, skötrum, kapprum, kök och personalutrymmen. Till viss del har lokalens industriella karaktär behållits med pelare och materialval. Lokalerna är ljusa och rymliga.

Fakta om begreppet takförskola: används idag om en förskoleverksamhet där utemiljön är upphöjd över marknivå. I Malmö finns sedan tidigare ett tiotal kommunala takförskolor och fler planeras framöver.

Kontaktuppgifter

Release

Ladda ner bild