Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 5 april 2017 - Atrium Ljungberg

Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 5 april 2017

Vid Atrium Ljungbergs årsstämma den 5 april 2017 fastställdes årsredovisningen för 2016. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljandes ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Utdelningen fastställdes till 3,95 kr per aktie. Avstämningsdagen för utdelning fastställdes till den 7 april 2017. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 12 april 2017.

Årsstämman beslutade att styrelsen under tiden fram till och med slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Ljungberg, Simon de Château, Sune Dahlqvist, Hanna Graflund Sleyman, Anna Hallberg och Erik Langby. Till styrelseordförande omvaldes Johan Ljungberg.

Vidare beslutade årsstämman att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 400 000 kr att fördelas enligt följande: 400 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter. Revisionsarvode beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Följande personer kommer att utgöra valberedning inför årsstämman 2018: Per-Erik Hasselberg (representerande familjen Holmström), Lars Ericson (representerande Konsumentföreningen Stockholm), Hans Hedström (representerande Carnegie Fonder), Johan Ljungberg (representerande familjen Ljungberg) och Ilkka Tomperi (representerande Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma).

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma att besluta om apportemission av högst 13,3 miljoner aktier av serie B, motsvarande en utspädning om cirka 10,0 procent av kapitalet och cirka 7,9 procent av rösterna.

Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Nacka, 2017-04-06 
Atrium Ljungberg AB (publ)
Styrelsen

Pressmeddelande