Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB... - Atrium Ljungberg

Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 april 2017 kl. 17.00, SF bio, Marcusplatsen 19 i Sickla, Nacka.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 mars 2017,
dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 31 mars 2017 under adress Atrium Ljungberg AB, Box 4200, 131 04  Nacka, per telefon 08-615 89 00, via bolagets webbplats www.al.se eller via e-post: info@al.se. Vid anmälan anges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer samt antal företrädda aktier. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.al.se samt kan beställas på ovan nämnda telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 30 mars 2017.

Ärenden som skall behandlas på stämman

1. Val av ordförande vid stämman
2. Godkännande av dagordning
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen, bestående av Per-Erik Hasselberg (tillika valberedningens ordförande), representerande familjen Holmström, Lars Ericson, representerande Konsumentföreningen Stockholm, Hans Hedström, representerande Carnegie Fonder, Johan Ljungberg, representerande familjen Ljungberg och Ilkka Tomperi, representerande Ömsesidiga arbetspensionsförsäkrings-bolaget Varma, föreslår att Johan Ljungberg väljs som ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att 3,95 kronor per aktie lämnas som ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2016. Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 7 april 2017. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg onsdagen den 12 april 2017.

Val av styrelseledamöter, arvoden m.m. (punkterna 10-12)

Valberedningen har framlagt följande förslag:
- att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter,
- ett styrelsearvode om 1 400 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 400 000 kronor till styrelsens ordförande samt 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter,
- att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning,
- till ordinarie styrelseledamöter omval av Johan Ljungberg (tillika omval som styrelseordförande), Simon de Château, Sune Dahlqvist, Hanna Graflund Sleyman, Anna Hallberg och Erik Langby.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:
Löner och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen ska vara marknadsanpassade och konkurrenskraftiga, men inte löneledande i förhållande till jämförbara företag.

Riktlinjerna skall gälla för bolagsledningen som utgörs av vd samt affärsområdeschefer. Vd:s ersättning föreslås av ordföranden och beslutas av styrelsen. Övriga ersättningar till bolagsledningen föreslås av vd och godkänns av styrelsen. Ersättning till bolagsledningen inklusive vd utgörs av fast grundlön. Ingen rörlig lön eller prestationsrelaterad ersättning utgår. Vd:s pensionsålder är 62 år. Pensionsåldern för övriga personer i bolagsledningen är 65 år. Pensionsåtagandena är premiebaserade och innebär att bolaget inte har något ytterligare åtagande efter erläggande av de årliga premierna.

Vid uppsägning från bolagets sida har vd tolv månaders uppsägningstid. Övriga i bolags-ledningen har upp till sex månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från bolagets sida har vd rätt till avgångsvederlag uppgående till tolv månadslöner. Några övriga avgångsvederlag förekommer inte. För bolagsledningen tillämpas i övriga och i tillämpliga delar de villkor som bolaget tillämpar för övriga anställda i koncernen, antingen enligt kollektivavtal eller enligt ensidiga utfästelser från bolagets sida till de anställda. Riktlinjerna enligt ovan får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om apportemission av sammanlagt högst 13,3 miljoner aktier av serie B (motsvarande en utspädning om cirka 10,0 procent av kapitalet och cirka 7,9 procent av rösterna).

Syftet med bemyndigandet är att bolaget [på ett tidseffektivt sätt] skall kunna erlägga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet ska ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs. Betalning för återköpta aktier skall erläggas kontant.

Styrelsen skall kunna besluta att återköp av egna aktier skall ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med artikel 5 i EU:s marknadsmissbruksförordning, om syftet med förvärvet endast är att minska bolagets aktiekapital.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 samt styrelsens yttrande med anledning av ovanstående förslag om vinstdisposition och bemyndigande om återköp av egna aktier kommer senast från och med den 15 mars 2017 att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Sickla Industriväg 19 i Nacka samt på bolagets webbplats www.al.se. Årsredovisningen kommer även att distribueras till de aktieägare som så begärt inför årsstämman samt kan beställas per telefon 08-615 89 00 eller via e-post: info@al.se. Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Per den 1 mars 2017 fanns totalt 133 220 736 aktier i bolaget, representerande totalt 169 220 736 röster, fördelat på 4 000 000 A-aktier och 129 220 736 B-aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Nacka den 1 mars 2017
Atrium Ljungberg AB (publ)
Styrelsen

Pressmeddelande