Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 28 mars 2018 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 28 mars 2018

Vid Atrium Ljungbergs årsstämma den 28 mars 2018 fastställdes årsredovisningen för 2017. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljandes ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Utdelningen fastställdes till 4,50 kr per aktie. Avstämningsdagen för utdelning fastställdes till den 3 april 2018. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 6 april 2018.

Årsstämman beslutade att styrelsen under tiden fram till och med slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sex ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Ljungberg, Simon de Château, Sune Dahlqvist, Anna Hallberg och Erik Langby. Vidare beslutades om nyval av Sara Laurell. Hanna Graflund Sleyman hade avböjt omval. Till styrelseordförande omvaldes Johan Ljungberg.

Vidare beslutade årsstämman att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 540 000 kr att fördelas enligt följande: 440 000 kr till styrelsens ordförande och 220 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter. Revisionsarvode beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Följande personer kommer att utgöra valberedning inför årsstämman 2019: Per-Erik Hasselberg (representerande familjen Holmström), Lars Ericson (representerande Konsumentföreningen Stockholm), Hans Hedström (representerande Carnegie Fonder), Johan Ljungberg (representerande familjen Ljungberg) och Ilkka Tomperi (representerande Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma). 

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett optionsprogram som innebär att samtliga anställda i koncernen (förutom anställda inom TL Bygg AB) erbjuds att till marknadspris förvärva köpoptioner i Atrium Ljungberg AB. Programmet omfatta högst 186 000 köpoptioner som vardera berättigar till förvärv av en B-aktie till ett lösenpris motsvarande 120 procent av den volymviktade betalkursen för bolagets B-aktie från och med den 29 mars 2018 till och med den 13 april 2018. Optionerna kan utnyttjas från och med den 16 augusti 2021 till och med den 31 december 2021. Samtliga anställda som omfattas av programmet får förvärva högst 1 000 optioner vardera. Bolaget har för avsikt att fullgöra optionsutfästelserna genom att återköpa egna aktier.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna att bolaget inför ett lånesubventionsprogram för högst sju ledande befattningshavare i bolagsledningen. Programmet innebär en bruttolönebaserad räntefinansiering av lån till aktieköp i bolaget. Bruttolöneökningen ska motsvara ett belopp som netto efter skatt motsvarar den räntekostnad som uppkommer i samband med upptagande av lån i en av bolaget anvisad bank i syfte att finansiera köp av aktier av serie B i bolaget på Nasdaq Stockholm.

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma att besluta om apportemission av högst 13,3 miljoner aktier av serie B, motsvarande en utspädning om cirka 10,0 procent av kapitalet och cirka 7,9 procent av rösterna.

Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen har beslutat om återköp av egna aktier
Styrelsen i Atrium Ljungberg har vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman beslutat utnyttja det bemyndigande för återköp av egna aktier som gavs vid årsstämman. Återköp kan endast ske av aktier av serie B i Atrium Ljungberg, vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2019. Sammanlagt får Atrium Ljungberg förvärva så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Atrium Ljungberg innehar för närvarande inga egna aktier. Förvärv får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant. Syftet med eventuella återköp är att kunna säkerställa leverans av aktier enligt koncernens optionsprogram samt ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Nacka, 2018-03-29
Atrium Ljungberg AB (publ)
Styrelsen

Pressmeddelande