Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 mars 2018 kl. 17.00, SF bio, Marcusplatsen 19 i Sickla, Nacka.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 22 mars 2018,

dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 23 mars 2018 under adress Atrium Ljungberg AB, Box 4200, 131 04 Nacka, per telefon 08-615 89 00, via bolagets webbplats www.al.se eller via e-post:info@al.se. Vid anmälan anges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer samt antal företrädda aktier. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.al.se samt kan beställas på ovan nämnda telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 22 mars 2018.

Ärenden som skall behandlas på stämman

1. Val av ordförande vid stämman

2. Godkännande av dagordning

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av minst en justeringsman

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12. Val av styrelseledamöter

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

14. Beslut om optionsprogram för koncernens anställda

15. Beslut om lånesubventionsprogram för bolagsledningen i samband med förvärv av aktier i bolaget

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen, bestående av Per-Erik Hasselberg (tillika valberedningens ordförande), representerande familjen Holmström, Lars Ericson, representerande Konsumentföreningen Stockholm, Hans Hedström, representerande Carnegie Fonder, Johan Ljungberg, representerande familjen Ljungberg och Ilkka Tomperi, representerande Ömsesidiga arbetspensionsförsäkrings-bolaget Varma, föreslår att Johan Ljungberg väljs som ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att 4,50 kronor per aktie lämnas som ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2017. Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen den 3 april 2018. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg fredagen den 6 april 2018.

Val av styrelseledamöter, arvoden m.m. (punkterna 10–12)

Valberedningen har framlagt följande förslag:

- att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter,

- ett styrelsearvode om 1 540 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 440 000 kronor

till styrelsens ordförande samt 220 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter,

- att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning,

- till ordinarie styrelseledamöter omval av Johan Ljungberg (tillika omval som styrelseordförande), Simon de Château, Sune Dahlqvist, Anna Hallberg och Erik Langby samt nyval av Sara Laurell. Hanna Graflund Sleyman har avböjt omval.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Löner och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen ska vara marknadsanpassade och konkurrenskraftiga, men inte löneledande i förhållande till jämförbara företag.

Riktlinjerna skall gälla för bolagsledningen som utgörs av vd samt affärsområdeschefer.

Vd:s ersättning föreslås av ordföranden och beslutas av styrelsen. Övriga ersättningar till bolagsledningen föreslås av vd och godkänns av ordföranden. Ersättning till bolagsledningen inklusive vd utgörs av fast grundlön. Ingen rörlig lön eller prestationsrelaterad ersättning utgår. Vd:s pensionsålder är 62 år. Pensionsåldern för övriga personer i bolagsledningen är 65 år. Pensionsåtagandena är premiebaserade och innebär att bolaget inte har något ytterligare åtagande efter erläggande av de årliga premierna.

Vid uppsägning från bolagets sida har vd tolv månaders uppsägningstid. Övriga i bolags­ledningen har upp till sex månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från bolagets sida har vd rätt till avgångsvederlag uppgående till tolv månadslöner. Några övriga avgångsvederlag förekommer inte. För bolagsledningen tillämpas i övriga och i tillämpliga delar de villkor som bolaget tillämpar för övriga anställda i koncernen, antingen enligt kollektivavtal eller enligt ensidiga utfästelser från bolagets sida till de anställda. Riktlinjerna enligt ovan får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om optionsprogram för koncernens anställda (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar införa ett optionsprogram som innebär att samtliga anställda i koncernen (förutom anställda inom TL Bygg AB) erbjuds att till marknadspris förvärva köpoptioner i Atrium Ljungberg AB.

Programmet föreslås omfatta högst 186 000 köpoptioner som vardera berättigar till förvärv av en B-aktie till ett lösenpris motsvarande 120 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen för bolagets B-aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier under tiden från och med den 29 mars 2018 till och med den 13 april 2018. Det enligt ovan fastställda lösenpriset ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje option berättigar innehavaren att förvärva ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, företrädesemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

Optionerna föreslås kunna utnyttjas under tiden från och med den 16 augusti 2021 till och med den 31 december 2021. Vidare föreslås att bolaget i samband med överlåtelse av optioner till anställda ska förbehålla sig rätten att återköpa optioner till marknadspris om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.

I syfte att stimulera deltagande i optionsprogrammet har bolaget för avsikt att lämna en subvention till deltagarna i form av en bonusutbetalning som efter skatt, beräknad som en marginalskatt om 40 procent, motsvarar två tredjedelar av optionspriset. Avsikten är vidare att 75 procent av bonusen utbetalas vid förvärvet av optionerna och att resterande 25 procent av bonusen utbetalas under 2021 förutsatt att deltagaren fortfarande är anställd i koncernen. Samtliga anställda som omfattas av programmet föreslås få förvärva högst 1 000 optioner vardera.

Bolagets kostnad för optionsprogrammet, i form av kostnaden för ovanstående subvention jämte sociala avgifter, förväntas uppgå till maximalt 10 miljoner kronor under programmets löptid.

Det föreslagna optionsprogrammet omfattar högst 186 000 B-aktier, vilket motsvarar cirka

0,14 procent av aktiekapitalet och cirka 0,11 procent av röstetalet. Bolaget har för avsikt att fullgöra optionsutfästelserna genom att återköpa egna aktier, se punkt 17 nedan. Styrelsen föreslår sålunda att bolagsstämman beslutar att fullgörelse av optionsutfästelser enligt ovan angivna villkor ska ske genom överlåtelse av högst 186 000 egna B-aktier.

Optionsprogrammet har enligt riktlinjer från styrelsen utarbetats av bolagets ledningsgrupp och externa rådgivare samt behandlats av styrelsen vid ett styrelsemöte den 16 februari 2018.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett delägarprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Beslut om antagande av optionsprogrammet fordrar för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om lånesubventionsprogram för bolagsledningen i samband med förvärv av aktier i bolaget (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar godkänna att bolaget inför ett lånesubventions­program för högst sju ledande befattningshavare i bolagsledningen. Programmet innebär en bruttolönebaserad räntefinansiering av lån till aktieköp i bolaget. Bruttolöneökningen ska motsvara ett belopp som netto efter skatt motsvarar den räntekostnad som uppkommer i samband med upptagande av lån i en av bolaget anvisad bank i syfte att finansiera köp av aktier av serie B i bolaget på Nasdaq Stockholm. Bruttolöneökningen är villkorad av fortsatt anställning och kan vara tillgänglig under högst fem år. Vidare ska bruttolöneökningen upphöra om de aktier som förvärvats med stöd av finansieringen avyttras. Om del av investeringen avyttras ska bruttolöneökningen minska proportionellt. Bruttolöneökningen kan högst motsvara räntekompensation för ett lån om 1,5 miljoner kronor för personer i bolagsledningen. För VD gäller dock ett högsta lånebelopp om 4,5 miljoner kronor. Med anledning av att vissa personer i bolagsledningen gjort relativt omfattande aktieköp i bolaget under 2017 föreslås att programmet gäller retroaktivt för aktier inköpta från och med 1 januari 2017. Bolagets årliga kostnad för lånesubventionsprogrammet enligt ovan beräknas uppgå till högst cirka 1,1 miljoner kronor inklusive sociala avgifter vid fullt deltagande och med en antagen årlig ränta om 3 procent.  

Syftet med bonusprogrammet är att stimulera ledande befattningshavares aktieägande i bolaget och därmed stärka ledningens långsiktiga intresse av en god värdeutveckling på aktien. Styrelsen anser att införande av ett program enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om apportemission av sammanlagt högst 13,3 miljoner aktier av serie B (motsvarande en utspädning om cirka 10,0 procent av kapitalet och cirka 7,9 procent av rösterna).

Syftet med bemyndigandet är att bolaget på ett tidseffektivt sätt skall kunna erlägga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra.  

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet ska ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs. Betalning för återköpta aktier skall erläggas kontant.

Styrelsen skall kunna besluta att återköp av egna aktier skall ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med artikel 5 i EU:s marknadsmissbruksförordning, om syftet med förvärvet endast är att minska bolagets aktiekapital.

Syftet med bemyndigandet är att kunna säkerställa leverans av aktier enligt koncernens optionsprogram samt ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 samt styrelsens yttrande med anledning av ovanstående förslag om vinstdisposition och bemyndigande om återköp av egna aktier kommer senast från och med den 7 mars 2018 att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Smedjegatan 2C i Nacka samt på bolagets webbplats www.al.se. Årsredovisningen kommer även att distribueras till de aktieägare som så begärt inför årsstämman samt kan beställas per telefon 08-615 89 00 eller via e-post: info@al.se. Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Per den 22 februari 2018 fanns totalt 133 220 736 aktier i bolaget, representerande totalt 169 220 736 röster, fördelat på 4 000 000 A-aktier och 129 220 736 B-aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Nacka i 23 februari 2018
Atrium Ljungberg AB (publ)

Styrelsen

Pressmeddelande