Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 27 mars 2019 - Atrium Ljungberg

Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 27 mars 2019

Vid Atrium Ljungbergs årsstämma den 27 mars 2019 fastställdes årsredovisningen för 2018. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljandes ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Utdelningen fastställdes till 4,85 kr per aktie. Avstämningsdagen för utdelning fastställdes till den 29 mars 2019. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 3 april 2019.

Årsstämman beslutade att styrelsen under tiden fram till och med slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sex ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Ljungberg, Simon de Château, Anna Hallberg, Erik Langby och Sara Laurell. Vidare beslutades om nyval av Conny Fogelström. Sune Dahlqvist hade avböjt omval. Till styrelseordförande omvaldes Johan Ljungberg.

Vidare beslutade årsstämman att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 540 000 kr att fördelas enligt följande: 440 000 kr till styrelsens ordförande och 220 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter. Revisionsarvode beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2023. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Följande personer kommer att utgöra valberedning inför årsstämman 2020: Per-Erik Hasselberg (representerande familjen Holmström), Lars Ericson (representerande Konsumentföreningen Stockholm), Hans Hedström (representerande Carnegie Fonder), Johan Ljungberg (representerande familjen Ljungberg) och Ilkka Tomperi (representerande Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma).

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma att besluta om apportemission av högst 13,3 miljoner aktier av serie B, motsvarande en utspädning om cirka 10,0 procent av kapitalet och cirka 7,9 procent av rösterna.

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om att överlåta egna aktier av serie B. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som i allt väsentligt motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier av serie B i bolaget som överlåts.

Nacka, 2019-03-28
Atrium Ljungberg AB (publ)
Styrelsen

Pressmeddelande