Atrium Ljungbergs försäljning av Farsta Centrum... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungbergs försäljning av Farsta Centrum godkänd av Konkurrensverket

I mars offentliggjorde fastighetsbolaget Atrium Ljungberg försäljningen av Farsta Centrum i Stockholm. Affären, som omfattar ett hyresvärde om 310 miljoner kronor och drygt 100 000 kvadratmeter uthyrbar area, var villkorad en prövning av Konkurrensverket.

Konkurrensverket har nu meddelat att de godkänner överlåtelsen av Farsta Centrum. I och med detta är alla villkor i affären uppfyllda och köparen, Stadsrum Fastigheter AB, tillträder den 1 juni 2020.    

Försäljningen av Farsta Centrum sker genom avyttring av bolag. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 3 979 miljoner kronor före avdrag för uppskjuten skatt. Affären ger ett positivt resultat efter skatt med cirka 240 miljoner kronor i Atrium Ljungbergs koncern, varav 75 miljoner kronor avser realiserad värdeförändring fastighet, 225 miljoner kronor avser uppskjuten skatt och 60 miljoner kronor avser nedskrivning av goodwill. Resultatet kommer att redovisas i bokslutet för det andra kvartalet.

Mer om Farsta Centrum
Farsta Centrum är ett av den första ABC-samhällena i Sverige, en plats där Arbete, Bostäder och Centrum fanns samlade på ett och samma ställe. Centrumet har en stark förankring i Söderort sedan närmare 60 år tillbaka och har cirka 17 miljoner besökare årligen. Fastighetsbeståndet innefattar tomträtterna Storö 2, Storö 15, Storö 21, Storö 23 samt fastigheten Storö 24.

Nacka, 2020-04-15
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande

Ladda ner bild