Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 mars 2021

Till följd av covidpandemin har styrelsen beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före årsstämman.

Anmälan
För att ha rätt att genom poströstning delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 mars 2021, dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Computershare tillhanda senast onsdagen den 24 mars 2021.

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier  - utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst - tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 17 mars 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 17 mars 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k.poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Vid poströstning ska användas det formulär som bolaget tillhandahåller via bolagets webbplats www.al.se. Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till Computershare AB, ”Atrium Ljungberg AB:s årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller med e-post till info@computershare.se och ska vara Computershare AB tillhanda senast den 24 mars 2021. Aktieägare som är fysisk person kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via bolagets webbplats www.al.se. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär återfinns på bolagets webbplats, www.al.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Eventuella frågor om årsstämman eller poströstningsformuläret hänvisas till Computershare AB på telefon 0771-24 64 00.

Ärenden som skall behandlas på stämman och förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Godkännande av dagordning

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av minst en justeringsperson

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12. Val av styrelseledamöter

13. Godkännande av ersättningsrapport

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

16. Beslut om ändring av bolagsordningen

17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)                                                                                                           
Valberedningen, bestående av Per-Erik Hasselberg (tillika valberedningens ordförande),  utsedd av familjen Holmström, Lars Ericson, utsedd av Konsumentföreningen Stockholm,  Hans Hedström, utsedd av Carnegie Fonder, Johan Ljungberg, utsedd av familjen Ljungberg  och Ilkka Tomperi, utsedd av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, föreslår  att Johan Ljungberg väljs som ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Som röstlängd förslås den röstlängd som upprättas av Computershare AB, på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken per den 17 mars 2021 och mottagna poströster, samt kontrollerad av justeringspersonerna.

Val av minst en justeringsperson (punkt 4)
Styrelsen föreslår Lars Ericson (Konsumentföreningen Stockholm) och Hans Hedström (Carnegie Fonder), eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.                         

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)
Styrelsen föreslår att 5,05 kronor per aktie lämnas som ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2020. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 29 mars 2021. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 1 april 2021.

Val av styrelseledamöter, arvoden m.m. (punkterna 10-12)
Valberedningen har framlagt följande förslag:

- att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter,

- ett styrelsearvode om 1 540 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 440 000 kronor

till styrelsens ordförande samt 220 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter,

- att ersättning för arbete i revisionsutskottet avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 100 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 till envar av de övriga utskottsledamöter styrelsen utser.

- att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning,

- till ordinarie styrelseledamöter omval av Johan Ljungberg (tillika omval som styrelseord-förande), Gunilla Berg, Simon de Château, Conny Fogelström, Erik Langby och Sara Laurell.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 13)
Vid årsstämman 2020 beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen för varje räkenskapsår upprätta en rapport över utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna. Rapporten om ersättningar ska läggas fram på årsstämman för godkännande. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2020. Rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats www.al.se.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 14)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om apportemission av sammanlagt högst 13,3 miljoner aktier av serie B (motsvarande en utspädning om cirka 10,0 procent av kapitalet och cirka 7,9 procent av rösterna).

Syftet med bemyndigandet är att bolaget på ett tidseffektivt sätt skall kunna erlägga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet ska ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs. Betalning för återköpta aktier skall erläggas kontant. Styrelsen skall kunna besluta att återköp av egna aktier skall ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med artikel 5 i EU:s marknadsmissbruksförordning, om syftet med förvärvet endast är att minska bolagets aktiekapital.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta egna aktier av serie B. Överlåtelse av aktier av serie B får ske med högst det totala antalet egna aktier av serie B som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som i allt väsentligt motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier av serie B i bolaget som överlåts.

Syftet med ovanstående bemyndiganden är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt för att bolaget på ett tidseffektivt sätt skall kunna erlägga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)
Styrelsen föreslår att § 9 i bolagsordningen kompletteras med följande två stycken:

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 samt styrelsens yttrande med anledning av ovanstående förslag om vinstdisposition och bemyndigande om återköp av egna aktier kommer senast från och med den 4 mars 2021 att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Smedjegatan 2C i Nacka samt på bolagets webbplats www.al.se. Årsredovisningen kommer även att distribueras till de aktieägare som så begärt inför årsstämman samt kan beställas per telefon 08-615 89 00 eller via e-post: info@al.se.  

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget via brev till Atrium Ljungberg AB, ”Årsstämma”, Box 4200, 131 04 Nacka, eller via e-post till bolagsstamma@al.se, senast måndagen den 15 mars 2021. Upplysningarna skall hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.al.se och på bolagets huvudkontor på Smedjegatan 2C i Nacka senast den 20 mars 2021.

Per den 18 februari 2021 fanns totalt 133 220 736 aktier i bolaget, representerande totalt  169 220 736 röster, fördelat på 4 000 000 aktier av serie A och 129 220 736 aktier av serie B. Bolaget innehar 5 482 000 egna aktier av serie B.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Pressmeddelande Kallelse till årsstämma 2021