Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 23 mars 2022 - Atrium Ljungberg

Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 23 mars 2022

Vid Atrium Ljungbergs årsstämma den 23 mars 2022 fastställdes årsredovisningen för 2021. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljandes ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Utdelningen fastställdes till 5,20 kr per aktie. Avstämningsdagen för utdelning fastställdes till den 25 mars 2022. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 30 mars 2022.

Årsstämman beslutade att styrelsen under tiden fram till och med slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sex ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Ljungberg, Simon de Château, Conny Fogelström, Erik Langby, Sara Laurell och Gunilla Berg. Till styrelseordförande omvaldes Johan Ljungberg.

Följande personer kommer att utgöra valberedning inför årsstämman 2023: Per-Erik Hasselberg (utsedd av familjen Holmström), Lars Ericson (utsedd av Konsumentföreningen Stockholm), Hans Hedström (utsedd av Carnegie Fonder), Johan Ljungberg (utsedd av familjen Ljungberg) och Risto Murto (utsedd av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma).

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier av serie B motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktier emitteras på marknadsmässiga villkor.

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om att överlåta egna aktier av serie B. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som i allt väsentligt motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier av serie B i bolaget som överlåts.


Nacka, 2022-03-23
Atrium Ljungberg AB (publ)
Styrelsen
 

Pressmeddelande