Atrium Ljungberg lanserar ramverk för... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg lanserar ramverk för hållbarhetslänkad finansiering

Atrium Ljungberg lanserar ett ramverk för hållbarhetslänkad obligationsfinansiering. Hållbarhetslänken betonar bolagets ambitionsnivå att nå de nya högt uppsatta hållbarhetsmålen och möjliggör en fortsatt hållbar tillväxt. I ramverket redogörs för utfallet av tidigare hållbarhetsmål.

Vårt ramverk erbjuder investerare möjlighet att stödja Atrium Ljungbergs mål om klimatneutralitet och social hållbarhet 2030. Det nya ramverket möjliggör emissioner av hållbarhetslänkade obligationer under bolagets MTN-program. Atrium Ljungberg har anlitat Cicero och International Institute for Sustainable Development för en oberoende bedömning av bland annat bolagets och ramverkets ambitionsnivå och materialitet. Det övergripande utlåtandet är att Atrium Ljungberg har en hög ambitionsnivå vad gäller hållbarhetsarbetet och välgrundade strategier för att nå sina mål samt att utformningen är i linje med ICMAs principer för hållbarhetslänkade obligationer. Ramverket, second opinion och uppdaterat MTN-prospekt finns tillgängliga på Atrium Ljungbergs hemsida, al.se. Atrium Ljungberg avser att emittera en hållbarhetslänkad obligation under det nya ramverket inom en snar framtid.

Upplåningen under det hållbarhetlänkade ramverket är kopplad till följande fyra hållbarhetsindikatorer och hållbarhetsmål:

  1. Klimatavtryck i nyproduktion (75% reduktion till 2030 utan kompensation)
  2. Klimatavtryck i förvaltning (43% reduktion till 2030 utan kompensation)
  3. Socialt hållbara platser (Utfall om 90% till 2030 i indexet Vår stad)
  4. Utvärdering av betydande leverantörer utifrån leverantörspolicy (100% till 2025)

– Vi är glada över att presentera ett ramverk för hållbarhetslänkad finansiering, som täcker alla delar av ESG-begreppet. Vi erbjuder investerare möjlighet att stödja vårt arbete att både bli klimatneutrala och att fortsätta utveckla socialt hållbara platser till 2030, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungbergs nya hållbarhetsstrategi, nya hållbarhetsmål, samt syn på grön och hållbar finansiering presenteras på företagets kapitalmarknadsdag som sker digitalt torsdag 10:e februari klockan 11.00. Webblänk: https://tv.streamfabriken.com/atrium-ljungberg-q4-cmd-2021

Atrium Ljungberg satte upp fyra mål för sitt hållbarhetsarbete mellan 2014 och 2021 och presenterar nu utfallet:

  • Andelen miljöcertifierade byggnader uppgår nu till 96% och vi når nästan målet om 100%.
  • 59% av kontrakterad årshyra är gröna avtal och vi överträffar därmed målet om 50%. Gröna hyresavtal innebär en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.
  • Målet att minska energianvändningen i våra fastigheter, inklusive hyresgästernas energianvändning, med 30% var ambitiöst. Med fastighetsenergin nådde vi en minskning om 31% men om vi lägger till våra hyresgästers el och processkyla nådde vi endast upp till 26% minskning.
  • Målet att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser med ett index om minst 85% i Great Place To Work överträffades 2021 med ett index på 90%.

– Vi har kommit långt och uppnår nästintill målen för 2021. Vi har ett stort och brett engagemang för att arbeta med våra nya hållbarhetsmål. En viktig del är att vi ska vara klimatneutrala 2030, säger Saga Jernberg, hållbarhetsansvarig på Atrium Ljungberg.

Nacka 2022-02-07
Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2022 klockan 08.00 CET.

Pressmeddelande