Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB... - Atrium Ljungberg

Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 mars 2022 kl. 17.00, Filmstaden, Marcusplatsen 19 i Sickla, Nacka.

Information med anledning av Covid-19-pandemin

Med anledning av Covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och bolagets bolagsordning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning, genom fysiskt deltagande eller genom ombud. Vid den fysiska årsstämman kommer bolaget att vidta försiktighetsåtgärder för att kunna genomföra denna med lägsta möjliga risk. Aktieägarna uppmanas att

följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för att förhindra smittspridning. Aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning, tillhör någon riskgrupp eller misstänker smitta uppmanas att inte närvara personligen utan delta via ombud. Några kringarrangemang eller servering av förtäring eller dryck kommer inte att erbjudas. Anföranden begränsas till ett minimum liksom antalet närvarande representanter från bolaget.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman genom poströstning ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 mars 2022, dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast torsdagen den 17 mars 2022.

Vid poströstning ska användas det formulär som bolaget tillhandahåller via bolagets webbplats www.al.se. Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till Computershare AB, ”Atrium Ljungberg AB:s årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller med e-post till proxy@computershare.se och ska vara Computershare AB tillhanda senast torsdagen den 17 mars 2022. Fysisk person kan avge poströst elektroniskt, såväl för eget ägande som för juridisk person, genom verifiering med BankID via bolagets webbplats www.al.se.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

Eventuella frågor om årsstämman eller poströstningsformuläret hänvisas till Computershare AB på telefon 0771-24 64 00.

Deltagande genom fysisk närvaro

Aktieägare som önskar närvara fysiskt vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 mars 2022, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 17 mars 2022 under adress Atrium Ljungberg AB, Box 4200, 131 04 Nacka, per telefon 08-615 89 00, via bolagets webbplats www.al.se eller via e-post: info@al.se. Vid anmälan anges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer samt antal företrädda aktier.

Deltagande genom ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk

juridisk person) bifogas fullmakten. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.al.se samt kan beställas på ovan nämnda telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sig till bolagsstämman, registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 15 mars 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 17 mars 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ärenden som ska behandlas på stämman

1. Val av ordförande vid stämman

2. Godkännande av dagordning

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av minst en justeringsperson

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12. Val av styrelseledamöter

13. Godkännande av ersättningsrapport

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

16. Stämmans avslutande


Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)                                                                                            

Valberedningen, bestående av Per-Erik Hasselberg (tillika valberedningens ordförande), representerande familjen Holmström, Lars Ericson, representerande Konsumentföreningen Stockholm, Hans Hedström, representerande Carnegie Fonder, Johan Ljungberg, representerande familjen Ljungberg och Risto Murto, representerande Ömsesidiga arbetspensionsförsäkrings-bolaget Varma, föreslår att Johan Ljungberg väljs som ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per aktie lämnas som ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2021. Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 25 mars 2022. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 30 mars 2022.

Val av styrelseledamöter, arvoden m.m. (punkterna 10-12)

Valberedningen har framlagt följande förslag:

  • att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter,
  • ett styrelsearvode om 1 610 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 460 000 kronor
  • till styrelsens ordförande samt 230 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter,
  • att ersättning för arbete i revisionsutskottet avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 110 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 till envar av de övriga utskottsledamöter styrelsen utser.
  • att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
  • till ordinarie styrelseledamöter omval av Johan Ljungberg (tillika omval som styrelse-ordförande), Gunilla Berg, Simon de Château, Conny Fogelström, Erik Langby och Sara Laurell.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 13)

Vid årsstämman 2020 beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen ska styrelsen för varje räkenskapsår upprätta en rapport över utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna. Rapporten om ersättningar ska läggas fram på årsstämman för godkännande. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021. Rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats www.al.se.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier av serie B motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktier emitteras på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra eller genomföra andra investeringar. Nyemission av aktier med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kurs­intervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet ska ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs. Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant. Styrelsen ska kunna besluta att återköp av egna aktier ska ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med artikel 5 i EU:s marknads­missbruksförordning, om syftet med förvärvet endast är att minska bolagets aktiekapital.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta egna aktier av serie B. Överlåtelse av aktier av serie B får ske med högst det totala antalet egna aktier av serie B som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som i allt väsentligt motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier av serie B i bolaget som överlåts.

Syftet med ovanstående bemyndiganden är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt för att bolaget på ett tidseffektivt sätt skall kunna erlägga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 samt styrelsens yttrande med anledning av ovanstående förslag om vinstdisposition och bemyndigande om återköp av egna aktier kommer senast från och med den 2 mars 2022 att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Smedjegatan 2C i Nacka samt på bolagets webbplats www.al.se. Årsredovisningen kommer även att distribueras till de aktieägare som så begärt inför årsstämman samt kan beställas per telefon 08-615 89 00 eller via e-post: info@al.se. Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Per den 14 februari 2022 fanns totalt 133 220 736 aktier i bolaget, representerande totalt 169 220 736 röster, fördelat på 4 000 000 aktier av serie A och 129 220 736 aktier av serie B. Bolaget innehar 6 919 875 egna aktier av serie B.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Nacka i februari 2022
Atrium Ljungberg AB (publ)

Styrelsen

Pressmeddelande