Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 22 mars 2023 - Atrium Ljungberg

Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 22 mars 2023

Vid Atrium Ljungbergs årsstämma den 22 mars 2023 fastställdes årsredovisningen för 2022. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljandes ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Utdelningen fastställdes till 5,30 kr per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,65 kr per aktie. Avstämningsdagen för den första utbetalningen fastställdes fredagen den 24 mars 2023, och som avstämningsdag för andra utbetalningen fastställdes fredagen den 29 september 2023. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg onsdagen den 29 mars 2023 respektive onsdagen den 4 oktober 2023.

Årsstämman beslutade att styrelsen under tiden fram till och med slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sex ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Ljungberg, Simon de Château, Conny Fogelström, Sara Laurell och Gunilla Berg. Vidare beslutade årsstämman om nyval av Johan Thorell. Till styrelseordförande omvaldes Johan Ljungberg.

Följande personer kommer att utgöra valberedning inför årsstämman 2024: Per-Erik Hasselberg (utsedd av familjen Holmström), Lars Ericson (utsedd av Konsumentföreningen Stockholm), Anna Strömberg (utsedd av Carnegie Fonder), Johan Ljungberg (utsedd av familjen Ljungberg) och Risto Murto (utsedd av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma).

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier av serie B motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktier emitteras på marknadsmässiga villkor.

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om att överlåta egna aktier av serie B. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som i allt väsentligt motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier av serie B i bolaget som överlåts.

Årsstämman beslutade att § 7 i bolagsordningen ska ha följande lydelse: ”För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper och årsredovisning skall på årsstämma utses en eller två revisorer jämte högst två revisorssuppleanter.”

Årsstämman beslutade att godkänna att bolaget förlänger och utökar lånesubventionsprogram för högst sju ledande befattningshavare i bolagsledningen. Programmet innebär en bruttolönebaserad räntefinansiering av lån till aktieköp i bolaget. Bruttolöneökningen ska motsvara ett belopp som netto efter skatt motsvarar den räntekostnad som uppkommer i samband med upptagande av lån i en av bolaget anvisad bank i syfte att finansiera köp av aktier av serie B i bolaget på Nasdaq Stockholm. Bruttolöneökningen är villkorad av fortsatt anställning och kan vara tillgänglig under högst fem år. Vidare ska bruttolöneökningen upphöra om de aktier som förvärvats med stöd av finansieringen avyttras. Bruttolöneökningen kan högst motsvara räntekompensation för ett lån om 2,5 miljoner kronor för personer i bolagsledningen. För VD gäller dock ett högsta lånebelopp om 6 miljoner kronor.


Nacka, 2023-03-22
Atrium Ljungberg AB (publ)
Styrelsen
 

Pressmeddelande