Atrium Ljungberg förändrar sin utdelningspolicy... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg förändrar sin utdelningspolicy och stärker genomförandekraften i projekten

Atrium Ljungberg ska bedriva verksamheten med lågt finansiellt risktagande i syfte att möjliggöra genomförandet av lönsamma och värdeskapande stadsutvecklingsprojekt. Mot bakgrund av ökad investeringstakt i stadsutvecklingsprojekten bedömer styrelsen att en lägre utdelningsandel är lämplig och har därför beslutat om ny utdelningspolicy.

Bolaget har en projektportfölj motsvarande en investeringsvolym om ca 40 mdkr i redan ägd mark eller erhållna markanvisningar. Investeringarna, med genomförande de kommande 10 – 15 åren, avser främst fyra områden i Stockholm där bolaget redan har ett stort fastighetsbestånd; Hagastaden, Slakthusområdet, Slussen/Södermalm och Sickla, alla intill befintliga eller kommande tunnelbanestationer. Atrium Ljungberg har sedan tidigare genomfört försäljningar av fastigheter som ansetts vara färdigutvecklade eller belägna i icke strategiska lägen och därefter omdisponerat kapitalet till förvärv av fastigheter och/eller genomförande av lönsamma och värdeskapande projekt. Arbetet med den typen av portföljförflyttning och kapitaleffektivisering kommer att fortsätta. Därtill utvärderar Atrium Ljungberg regelbundet kompletterande åtgärder för att stärka kapitalstrukturen och möjliggöra projektinvesteringar med lågt finansiellt risktagande och på så sätt bidra till att skapa värde för bolaget, dess aktieägare och samhället.

De senaste åren har bolaget haft en utdelningspolicy innebärande att minst 50% av resultatet före värdeförändringar, efter nominell skatt, ska delas ut såvida inte investeringar eller bolagets finansiella ställning i övrigt motiverar annat. Utdelningsandelen har de senaste 10 åren uppgått till 48–59% av förvaltningsresultatet där bolaget legat i det övre intervallet de senaste åren. Mot bakgrund av ökad investeringstakt i stadsutvecklingsprojekten bedömer styrelsen att en lägre utdelningsandel är lämplig och har därför beslutat om en ny utdelningspolicy.

Den nya formuleringen lyder ”Bolagets utdelningspolicy innebär att ca en tredjedel av förvaltningsresultatet delas ut, såvida inte investeringar eller bolagets finansiella ställning i övrigt motiverar annat. Därutöver kan styrelsen föreslå att vinster av engångskaraktär kan föras över till ägarna.” Den nya utdelningspolicyn kommer att tillämpas på föreslagen utdelning för räkenskapsåret 2023.


Nacka, 2023-12-12
Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2023 kl. 14:30 CET.

Pressmeddelande