Atrium Ljungberg säljer två fastigheter i... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg säljer två fastigheter i Sundbyberg

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har idag träffat avtal om försäljning av fastigheterna Sundbyberg Eken 6 och Sundbyberg Eken 14, Marabous tidigare chokladfabrik och huvudkontor. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 2 114 mkr och omfattar drygt 36 400 kvm uthyrbar area. Köpare är Alecta Fastigheter.

– Vår stadsutvecklingsstrategi handlar om att utveckla stora, sammanhängande platser med en blandning av verksamheter såsom kontor, handel, bostäder och utbildning och vi har en projektportfölj med möjlighet att investera hela 40 mdkr i egna fastigheter och erhållna markanvisningar. Eken 6 och Eken 14 är våra enda innehav i Sundbyberg. Att avyttra dessa möjliggör ett fortsatt engagemang i våra storskaliga stadsutvecklingsprojekt som till exempel Sickla, Slakthusområdet, Slussen och Hagastaden, samtidigt som vi vårdar vår kapitalstruktur, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om totalt 2 114 mkr. Totalt hyresvärde inklusive tillägg och hyresgästel är ca 134 mkr. Fastigheternas ekonomiska vakansgrad är, vid frånträdet, ca 5 %. Återstående kontraktslängt är ca 2,7 år.

Affären beräknas ge ett resultat efter skatt om ca 56 mkr baserat på värderingen vid kvartalsskiftet, varav ca -33 mkr avser realiserad värdeförändring efter avdrag för transaktionskostnader och ca 89 mkr avser uppskjuten skatt. Frånträde sker under juni 2024 och resultatet kommer att redovisas i bokslutet för det andra kvartalet 2024.

Nacka, 2024-05-31

Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2