Delårsrapport 1 januari - 30 september 2012 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2012

  • Nettoomsättningen ökade till 1 555 mkr (1 494) varav hyresintäkter ökade till 1 368 mkr (1 256).
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 931,7 mkr (826,4).
  • Resultat före värdeförändringar ökade till 566,2 mkr (535,5).
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 244,5 mkr (242,2). Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -126,6 mkr (0,0).
  • Avsättning för en skattetvist har gjorts med 105,3 mkr inklusive bedömd ränta.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 454,5 mkr (577,3), vilket motsvarar 3,49 kr/aktie (4,44).
  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 1 047 mkr (716). Förvärv av fastigheter uppgick till 640,0 mkr (15,0).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 95 procent (2011-12-31, 94 procent), inklusive projektfastigheter.
  • Prognosen för 2012 höjs till 690 mkr för resultat före värdeförändringar och skatt.

– Jag är mycket nöjd med resultatutvecklingen hittills i år. Driftöverskottet har ökat med närmare 13 procent för perioden och till följd av marginella kostnadsökningar har vi också kunnat höja resultatprognosen för 2012. Vi står inför en utmanande konjunktur, men på våra delmarknader visar hyresmarknaden ännu inga tecken på avmattning. Tvärtom har vi lyckats väl när det gäller både nyuthyrningar och hyresnivåer. Särskilt väl har vi lyckats i Hagastaden där alla kontorslokaler nu är uthyrda. I september färdigställdes ytterligare en del i Mobilia i Malmö. Den ger en positiv försmak av vad Mobilia kommer bli och jag ser med förväntan fram emot invigningen nästa höst, kommenterar Atrium Ljungbergs vd Ingalill Berglund.

Nacka 2012-10-18
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande Atrium Ljungberg 121018 Delårsrapport jan-sep 2012
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2012