Bokslutskommuniké 2016 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Bokslutskommuniké 2016

– Vi levererar ett stabilt resultat och överträffar vår prognos. Trots en stor avyttring under 2015 och en lägre investeringstakt 2014-2015 så levererar vi ett något högre driftöverskott än föregående år. Under 2017 räknar vi med att starta projekt med en total investeringsvolym om drygt två miljarder kronor, flera av dessa med färdigställande 2018-2019. Potentialen är betydande genom vår stora projektportfölj, där vår nya bostadsaffär är en viktig pusselbit för att bygga hållbara stadsmiljöer, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg. – Förvärv som vi genomförde under 2016 kommer ge ökade intäkter för 2017. Prognosen för 2017 uppgår till 1 055 mkr före värdeförändringar och skatt, att jämföra med utfallet om 965 mkr för 2016, avslutar Annica Ånäs.
 • Nettoomsättningen uppgick 2 299 mkr (2 468) varav hyresintäkter ökade till 2 150 mkr (2 122). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 3,5 procent.

 • Uthyrningsgraden uppgick till 93 procent (94), inklusive projektfastigheter.

 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 458 mkr (1 450), en ökning med 0,5 procent. Ökningen beror främst på effekten av sålda fastigheter men även av tillskottet från förvärvade fastigheter, nyuthyrningar och omförhandlingar. Överskottsgraden är oförändrad 68 procent (68).

 • Resultat före värdeförändringar ökade till 965 mkr (945).

 • Orealiserade värdeförändringar fastigheter ökade till 2 772 mkr (2 328) och förklaras av marknadens sänkta avkastningskrav och högre hyror till följd av nyuthyrningar och omförhandlingar. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till - 307 mkr (201) då marknadsräntorna under perioden har sjunkit på de löptider som derivat har tecknats.

 • Årets resultat uppgick till 2 681 mkr (2 784), vilket motsvarar 20,13 kr/aktie (20,89).

 • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 1 002 mkr (768).
   
 • Förvärv av fastigheter uppgick till 1 461 mkr (872).

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,95 kr/aktie (3,55).

 • Prognosen för 2017 uppgår till 1 055 mkr för resultat före värdeförändring och skatt.


Nacka, 2017-02-23
Atrium Ljungberg AB (publ)

Bokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016
Pressmeddelande

Ladda ner bild