Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

- Vi har inlett första halvåret så offensivt som jag förväntade mig. Driftöverskottet ökade med 13 procent tack vare fastighetsförvärv, lyckade omförhandlingar och nyuthyrningar samt förlikning i en hyrestvist. Tre utvecklingsprojekt är beslutade och jag ser fram emot att under hösten arbeta för fler projektstarter och detaljplaners godkännande.


- Med en investering i egna fastigheter på närmare 750 miljoner kronor under första halvåret ligger vi i linje med vår investeringsprognos om 1,5 miljarder för året,
kommenterar vd Annica Ånäs.

  • Nettoomsättningen ökade till 1 262 mkr (1 139) varav hyresintäkter ökade till 1 191 mkr (1 062). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 3,0 procent.

  • Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (2017-01-01, 94), inklusive projektfastigheter.

  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 823 mkr (731), en ökning med 12,5 procent. Ökningen beror främst på effekten av förvärvade fastigheter och förlikning i en hyrestvist men även på nyuthyrningar och omförhandlingar. Överskottsgraden är oförändrad 69 procent (69). 

  • Resultat före värdeförändringar ökade till 589 mkr (472).

  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter ökade till 1 356 mkr (973) och förklaras främst av marknadens sänkta avkastningskrav och ökade hyresnivåer. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till 112 mkr (–559) då marknadsräntorna under perioden har stigit på de löptider som derivat har tecknats.

  • Periodens resultat ökade till 1 638 mkr (702), vilket motsvarar 12,30 kr/aktie (5,27).

  • Investeringar i egna fastigheter ökade till 749 mkr (407).

  • Förvärv av fastigheter ökade till 1 823 mkr (453).

  • Prognosen för 2017 uppgår oförändrad till 1 135 mkr för resultat före värdeförändringar. Prognosen för resultatet efter skatt bedöms uppgå till 2 046 mkr, motsvararande 15,36 kr/aktie.

Nacka, 2017-07-12 
Atrium Ljungberg AB (publ)

Delårsrapport jan-jun 2017
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 170712 Delårsrapport jan-juni 2017

Ladda ner bild