Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

- Vi har en fortsatt stark utveckling av driftöverskottet som för de första tre kvartalen ökade med tolv procent. Hyresintäkterna i jämförbart bestånd har ökat med nära fyra procent.

- Vi bibehåller den höga investeringstakten och är nu igång med flera utvecklingsprojekt. Jag gläder mig extra åt att vi kontinuerligt fyller på med nya projektmöjligheter,
kommenterar vd Annica Ånäs.

 • Nettoomsättningen ökade till 1 890 mkr (1 711) varav hyresintäkter ökade till 1 786 mkr (1 597). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 3,8 procent.

 • Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (2017-01-01, 94), inklusive projektfastigheter.

 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 246 mkr (1 115), en ökning med 11,7 procent. Ökningen beror främst på effekten av förvärvade fastigheter och förlikning i en hyrestvist men även på nyuthyrningar och omförhandlingar. Överskottsgraden är oförändrad 70 procent (70).
   
 • Resultat före värdeförändringar ökade till 909 mkr (737).

 • Orealiserade värdeförändringar fastigheter ökade till 1 688 mkr (1 289) och förklaras främst av ökade hyresnivåer men också av marknadens sänkta avkastningskrav. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till 136 mkr (-613) då marknadsräntorna under perioden har stigit på de löptider som derivat har tecknats.
 • Periodens resultat ökade till 2 162 mkr (1 121), vilket motsvarar 16,23 kr/aktie (8,41).

 • Investeringar i egna fastigheter ökade till 1 171 mkr (620).

 • Förvärv av fastigheter ökade till 1 823 mkr (1 467).

 • Prognosen för 2017 höjs med 15 mkr till 1 150 mkr för resultat före värdeförändringar. Prognosen för resultatet efter skatt bedöms uppgå till 2 322 mkr, motsvararande 17,43 kr/aktie.

Nacka, 2017-10-18
Atrium Ljungberg AB (publ)

Delårsrapport jan-sep 2017
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 171018 Delårsrapport jan-sep 2017

Ladda ner bild