Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 25 mars 2021 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 25 mars 2021

Vid Atrium Ljungbergs årsstämma den 25 mars 2021 fastställdes årsredovisningen för 2020. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljandes ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Utdelningen fastställdes till 5,05 kr per aktie. Avstämningsdagen för utdelning fastställdes till den 29 mars 2021. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 1 april 2021.

Årsstämman beslutade att styrelsen under tiden fram till och med slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sex ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Ljungberg, Simon de Château, Conny Fogelström, Erik Langby, Sara Laurell och Gunilla Berg. Till styrelseordförande omvaldes Johan Ljungberg.

Följande personer kommer att utgöra valberedning inför årsstämman 2022: Per-Erik Hasselberg (utsedd av familjen Holmström), Lars Ericson (utsedd av Konsumentföreningen Stockholm), Hans Hedström (utsedd av Carnegie Fonder), Johan Ljungberg (utsedd av familjen Ljungberg) och Ilkka Tomperi (utsedd av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma). 
Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma att besluta om apportemission av högst 13,3 miljoner aktier av serie B, motsvarande en utspädning om cirka 10,0 procent av kapitalet och cirka 7,9 procent av rösterna.Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om att överlåta egna aktier av serie B. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som i allt väsentligt motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier av serie B i bolaget som överlåts.

Årsstämman beslutade vidare att § 9 i bolagsordningen ska kompletteras med bestämmelse om fullmaktsinsamling respektive poströstning.

Ett anförande av verkställande direktören Annica Ånäs, där hon kommenterar bolagets verksamhet, finns på bolagets hemsida, https://www.al.se/om-oss/bolagsstyrning/arsstamma/arsstamma-2021/

Styrelsen har beslutat om återköp av egna aktier
Styrelsen i Atrium Ljungberg har vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman beslutat utnyttja det bemyndigande för återköp av egna aktier som gavs vid årsstämman. Återköp kan endast ske av aktier av serie B i Atrium Ljungberg, vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2022. Sammanlagt får Atrium Ljungberg förvärva så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Atrium Ljungberg innehar för närvarande 6 529 000 egna aktier av serie B. Förvärv får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant. Syftet med återköpen är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

 

Nacka, 2021-03-25 
Atrium Ljungberg AB (publ) 
Styrelsen

Pressmeddelande Stämmokommuniké 2021