Delårsrapport januari – juni 2024 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport januari – juni 2024

Vi levererar en stark nettouthyrning i kvartalet. För oss är trenden tydlig – det som efterfrågas är kvalitativa kontor med stark hållbarhetsprofil i attraktiva sammanhang. Helt i linje med vårt erbjudande, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.
 • Hyresintäkterna uppgick till 1 508 mkr (1 411) - varav jämförbart bestånd ökade med 5,0% (12,2).
   
 • Driftöverskottet uppgick till 1 089 mkr (987) - varav jämförbart bestånd ökade med 6,9% (15,0). 
   
 • Projekt- och entreprenadomsättning uppgick till 252 mkr (176) och bruttoresultatet till 2 mkr (1).
   
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 744 mkr (658), motsvarande 5,90 kr/aktie (5,22).
   
 • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till -46 mkr (-989) varav projektvinster uppgick till 0 mkr (20).
   
 • Periodens resultat uppgick till 662 mkr (-440), motsvarande 5,25 kr/aktie (-3,49).
   
 • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 69 mkr (31), varav bolaget sagt upp -23 mkr (-5) för avflyttning inför kommande projekt.
   
 • Periodens investeringar uppgick till 1 060 mkr (1 006) medan fastighetsförsäljningar uppgick till 2 148 mkr (1 825).  
   

Nacka, 2024-07-09
Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2024 kl. 07.30 CET.

Delårsrapport januari – juni 2024
Pressmeddelande