Bas Barkarby

Utbildning, kontor, bostäder, kultur och service i den snabbt växande Barkarbystaden, västra Stockholms nya knutpunkt. 

Kommun: Järfälla

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Utbildning 25 000
Bostäder 12 000
Kontor 10 000
Handel 3 000
Summa 50000
Investering (mkr)
0
Färdigställs
2021
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
-
Tillbaka
vision

Regional mötesplats och utbildningscenter

Under första kvartalet 2015 tecknade Atrium Ljungberg ett samarbets- och markanvisningsavtal med Järfälla kommun om en byggrätt på cirka 50 000 kvadratmeter BTA i Barkarbystaden. Samarbetsavtalet innebär möjligheter för oss att på en ny marknad utveckla såväl utbildning och kontor som bostäder, kultur och service. Som ett första steg planerar vi tillsammans med Järfälla kommun att skapa Bas Barkarby. Ett multifunktionellt kvarter mitt i den växande stadsdelen, för lärande med inriktning mot naturvetenskap och teknik samt för kultur, idrott och näringsliv. Det blir en plats där människor, både studenter och företagare, studerar, arbetar, träffas och utvecklas tillsammans.

Kommunstyrelsen i Järfälla beslutade i juni 2016 att hyra närmare 11 000 kvadratmeter av etapp 1 för gymnasieutbildning, multihall, bibliotek och annan kulturverksamhet. Hyresavtalen är villkorade att detaljplanen antas och att marköverlåtelseavtal sluts samt att investeringsbeslut fattas i Atrium Ljungbergs styrelse.

Under 2016 tecknade vi en avsiktsförklaring med E.ON för att tillsammans göra Bas Barkarby till en miljömässigt och socialt hållbar mötesplats. Utöver samarbete om smarta energilösningar är ambitionen också att E.ON ska etablera ett nytt Stockholmskontor i Bas Barkarby.

Detaljplanen för denna etapp av Barkarbystaden vann laga kraft i januari 2018. Byggstart av första etappen av Bas Barkarby sker i mars 2019 med inflyttning under hösten 2021. För kvarterets andra etapp om cirka 20 000 BTA har vi tecknat ett förnyat markanvisningsavtal med avsikt att uppföra både kommersiell verksamhet och bostäder.

Barkarbystaden - Ny stadsdel med bostäder, skolor, kultur och kontor

Barkarbystaden i Järfälla kommun är idag det största utbyggnadsområdet i Stockholmstrakten. Här växer under en femtonårsperiod en helt ny stadsdel fram med närmare 40 000 nya invånare, arbetsplatser, skolor, butiker, caféer, restauranger, kultur och service med det övergripande målet om ett hållbart Järfälla. Den nya Barkarbystaden blir en stadsdel med låg energiförbrukning och goda förutsättningar för en hållbar utveckling.

Järfälla har redan idag mycket bra kommunikationer till Stockholm och om några år kommer Barkarbystaden att bli västra Stockholms nya knutpunkt där både tunnelbana, fjärrtåg och pendeltåg stannar.

Området har varit en betydelsefull plats under många århundraden. Under hela 1900-talet var Barkarbyfältet ett viktigt centrum för både den militära och den civila flygutvecklingen i Sverige. Här ligger också sedan tidigare Barkarby Handelsplats, en av landets största externa handelsplatser. 

Bas barkarby
Bas barkarby
"Vi vill skapa ett multikulturellt kvarter som bidrar till att stadslivet i Barkarbystaden lever under dygnets alla timmar. Här kommer kulturen, idrotten och näringslivet in i bilden. I ordet BAS har vi en historisk koppling till platsen, den gamla flygbasen i Barkarby, samtidigt som kvarteret kommer att bli basen – hjärtat, navet – för något helt nytt."
Ulrika Hellström
Affärsutvecklare
kontakt